onsdag, mars 14

Vecka 11, Förslag för ett bättre klimat samt mina möten denna vecka

God dag!

Denna vecka har jag haft Planering- och Ekonomiutskott, Barn- och Utbildningsutskott samt ett möte med övriga partier om den politiska organisationen.

Planering- och Ekonomiutskott: Årsredovisningen 2017 är det fokus på samt ett beslut om förvärv av (Kopparvallen). När det gäller Kopparvallen...det är dessvärre ett beslut som behövs i rådande läge men som skulle varit möjligt att undvika om majoriteten hade tänkt till från början. Det har varit för mycket inblandning i sportens värld från kommunen historiskt, hoppas det är slut med det nu. Dessvärre finns det beslut som behöver tas för att de utförda investeringarna inte skall vara förgäves.

Barn- och Utbildningsutskottet: Inga beslutsärenden men flera mycket intressanta informationer. Vi fick information om Introduktionsprogrammen på Facetten, om gymnasiesöket för ht 2018 samt om "enkäten om mig". Gällande gymnasiesöket finns det mycket att diskutera om för att maximera nyttan med Facetten och gynna hela vår kommun. Kommer kontinuerligt återkomma till det. Men viktigt är att fokus läggs på rätt saker och att vi är flexibla. Gällande introduktionsprogrammen finns också en del att diskutera och tänka på, då främst för våra ensamkommande.

Förvaltningen samt majoriteten har lagt fram ett diskussionsunderlag för en ny politisk organisation. Detta utförs alltid i slutet av varje mandatperiod. Nu skall vi olika partier skicka in våra förslag under remisstiden.
Ingen kan välja att inte påverkas av det som händer med naturen och klimatet. För att vi ska få ett hållbart samhälle måste alla ta ansvar. Men det måste också vara enkelt att återvinna, köra en bil som är miljövänlig eller driva jordbruk.

Här nedan skriver jag några av de förslag som vi i Centerpartiet har för ett bättre klimat:

Avskaffa skatten på solel.
Obligatorisk inblandning av biobränsle i flyg.
Sänkta subventioner till fossila bränslen såsom naturgas.
Grön bilbonus, som blir högre ju miljövänligare bilen är. (Som mest 100 000 kr)
Premie på nysålda miljölastbilar.
Bonus till åkerier som går över till mer förnybara bränslen.
4 miljarder kronor extra till järnvägsunderhåll och regionala banor.
Nya stambanor för höghastighetståg.
Producentansvar för kläder och textilier.
Sänkt skatt på elbussar och elfärjor.
Skatterabatter för mikroproducenter som producerar förnybar el och delar med sig.
Helt slopad fastighetsskatt på vindkraftverk.
500 miljoner kronor till bioekonomi.
Fler laddstolpar för elbilar.
Enklare regler för villaägare som vill sätta upp solpanel, ha eget vindkraftverk mm.

fredag, mars 9

Vecka 10 inlägg 2, Politiska direktiv inför kommande budget samt beslut om Försäljning av Vrånghult

God dag!

På kommunstyrelsen i onsdags la vi våra politiska direktiv.

De kan ni läsa om nedan.

Mer förklaringar, utvecklingar mm sker på nästa Kommunfullmäktige.

Alla våra punkter avslogs dessvärre. Med andra ord vill inte de övriga i politiken utföra det som står nedan. För att dessa saker skall bli verklighet så är det att rösta på Centerpartiet i kommande val!


Vi i Centerpartiet yrkar på att följande punkter beaktas vid upprättande av budgetförslagen:


• att kommunen skall erbjuda alla gymnasieungdomar på Facetten, som står utan sommarjobb, sommarjobb i kommunens regi.

• att öka närvaron av antalet vuxna i skolan, så att lärare får vara pedagoger och så att andra kan vara rastvakter, utföra administrativa uppgifter mm

• att fler trygghetsboenden upprättas, även utanför tätorten

• att kommunen skall anta Region Östergötlands och Länsstyrelsens framtagna ”Livsmedelsstrategi”

• att kommunen skall ha ett ökat samarbete med idrottsföreningar, ideella organisationer och studieförbund när det gäller samhällsorientering och att proaktivt arbeta med integrationsfrågor

• att kommunen skall jobba för att 100 % skall ha tillgång till fiber i kommunen

• att kommunen skall arbeta för att möjliggöra byggnation snabbare och enklare

• att kommunen skall utreda eventuellt behov av ett kommunalt bostadsbolagFörsäljning av Vrånghults ridanläggning mm.

På Planering- och Ekonomiutskottets möte ville jag ha följande protokollsanteckning:

”Centerpartiet anser att ett politiskt beslut om försäljning skulle ha fattats innan försäljningsprocessen startade.”

Det är precis det jag anser. Att ett beslut OM försäljning skulle tagits innan försäljningsprocessen startade.

Nu är ärendet så dåligt skött, det är mycket att ta hänsyn till, det har gått för fort mm.

Jag hade inget annat yrkande i Kommunstyrelsen eller i utskottet. Utan för mig handlar det om att belysa att processen inte har gått helt rätt till enligt hur jag skulle velat lägga upp det. Jag återkommer på Kommunfullmäktige med mer om detta.

onsdag, mars 7

Vecka 10, inlägg 1. Kommunstyrelse med "Översiktsplan" och "Riktlinjer för Bostadsförsörjning"

God dag!

Denna vecka blir det några flera inlägg här på bloggen. Det eftersom det har varit Kommunstyrelsemöte idag och med flera tunga ärenden. Först tänkte jag behandla "Översiktsplan" samt "Riktlinjer för Bostadsförsörjning".

Vi skickade in yttrande under remisstiden och detta yttrande har också legat till grund för mina yrkanden i Planering- och Ekonomiutskottet.

Här ser ni mina yrkanden:

Kapitel 2: Strategier
Jord- och skogsbruksområden, sid 19-20
Meningen inom rutan som lyder:
Strategin är således förtäta befintliga orter samt komplettera bebyggelsen sammanhållet och tätortsnära på jordbruksmark.
Jag yrkar på att stryka orden ”på jordbruksmark”.
”Utskottet biföll mitt yrkande”.

Gällande riktlinjer:
Vid ny bebyggelse bör eventuella störningar från jordbruk och djurhållning så långt som möjligt undvikas.
Jag yrkar på att ordet ”från” ändras till ordet ”på”.
”Utskottet beslutade att stryka hela meningen.”

Service, sid 20-21
När det gäller textmassan för detta stycke skulle vi i Centerpartiet vilja att ett par ord stryks. Det gäller meningen: ”I övriga tätorter och på landsbygden är utbudet begränsat och behöver om möjligt förstärkas.”
Jag yrkar på att stryka orden ”om möjligt”.
”Utskottet avslog mitt yrkande”

IT, sid 42-44
När det gäller riktlinjen: ”Kommunen kan samarbeta med kommersiella parter i syfte att uppnå största möjliga nyttan för medborgarna.”
Jag yrkar på att ordet ”kan” ändras till ordet ”ska”.
”Utskottet beslutade om att ändra meningen till att detta utförs redan idag”

Gällande riktlinjen om 90% till 2020.
Jag yrkar på en tillkommande text, ”Kommunen skall dock verka för att andelen blir 100%.”
”Jag la aldrig det yrkandet i utskottet utan belyste bara vilken som är den nationella strategin. Detta eftersom de skall ändra texten så det står rätt. Alltså att i den Nationella strategin gäller 95% till 2025.

Kapitel 3: Tätorter
Jag yrkar på att Hallaholm i Åtvidaberg/Berg skall vara ett tänkt bostadsområde såsom det var i förslaget som gick ut på samråd.
”Utskottet avslog mitt yrkande”


Jag är mycket tillfreds med gången och dialogen som vi hade i Planering- och Ekonomiutskottet. Men jag håller fast vid mina yrkanden som inte bifölls i utskottet. Jag la även till yrkandet om 100% fiber på dagens Kommunstyrelsemöte. Dessvärre blev det avslag på dem i Kommunstyrelsen idag.

Återkommer med mer beskrivning av yrkanden i Kommunfullmäktige.


Gällande "Riktlinjer för Bostadsförsörjning".
Jag håller fast vid mina yttranden under remisstiden och i utskottet.

De var:
Gällande mål 2 sidan 26:
Att texten under stycket ”aktiviteter” om nya tomter för småhus ändras och att stycket om byggnation ”framför allt Åtvidabergs tätort och Grebo, övriga kommundelar enligt behov och efterfrågan” stryks och ändras till: ”attraktiva lägen i hela kommunen.”

Att texten gällande flerbostadshus ”framför allt Åtvidabergs tätort, övriga kommundelar enligt behov och efterfrågan” stryks och ändras till: ”attraktiva lägen i hela kommunen enligt efterfrågan”.

Jag yrkar också på målet skall ändras till; Skapa möjlighet för minst 50 nya permanenta bostäder per år.

Dessvärre blev det avslag på alla yrkanden i dagens Kommunstyrelse. Återkommer med dem i Kommunfullmäktige också.

Tack för nu. I nästa inlägg blir det om våra politiska direktiv för Budget 2019-2021.

torsdag, mars 1

Vecka 9, Kommunfullmäktige mm

God kväll.

I nästa vecka har vi kommunstyrelsemöte med, som jag skrivit tidigare, många tunga ärenden. Mycket av tiden går åt till att behandla dessa ärenden. I måndags hade vi också beredning inför KS.

I onsdags hade vi Kommunfullmäktige.
Jag ställde en fråga till KSO.
Det gäller det som jag skrivit om tidigare.
Men här kommer vad jag sa.

"Centerpartiet anser i grunden att den som kan försörja sig själv skall få stanna. Vi måste anpassa beslut mer efter enskilda situationer, men vi måste även bli bättre på att tillämpa de lagar och regler vi har. Men om någon, trots de lagar och regler vi har, inte följt dessa och lyckats hålla sig kvar, och i så stor mån som denna familj har integrerat sig i samhället med jobb, skola och vänner så är det fullständigt orimligt att utvisa dem.

För barnens bästa måste kommunen vara enig.

Barnens lärare och rektorer har yttrat sig, med all rätt och gett familjen sitt fulla stöd.

Jag och Centerpartiet anser att, från tjänstemän till styrande politiker skall kommunen ge stöd till familjen i ett uttalande till Migrationsverket. Därmed säger jag inte att vi skall fatta beslutet åt dem. Det gör Migrationsverket. Men kommunen skall vara med och ge sina åsikter och vi som politiker måste säga våra åsikter.

Nu hoppas jag att styrande politiker skyndsamt ger ett yttrande och ansluter till kravet om verkställighetshinder och uppehållstillstånd.

Kommer ni att göra det?"

Dessvärre efter ett negativt svar så sa jag:

"Tack för svaret...men. Jag anser att vi som kommun kan respektera myndighetsbeslut men ändå kritisera dem. Det handlar inte för kommunens del att överklaga ett beslut utan bara att ge ett yttrande. Att vi står på våra kommuninvånares sida."

Nu hoppas jag att trots att kommunen och de styrande politikerna i (S) och (M) inte stöttar, att historien får ett lyckligt slut för den aktuella familjen. För barnens bästa! Jag hoppas det både för deras del samt för alla andra som kan hamna i samma situation.


För övrigt var det mycket valärenden på KF.

Två motioner från (Sd) beslutades om. Med all rätt ansågs de besvarade. De hade lämnat in två motioner om "Minska antalet ledamöter i KS" samt "Nämnder istället för utskott".
Det är viktiga frågor......men fullständigt onödigt att lämna in motioner om, speciellt så här i slutet av en mandatperiod. För inför varje ny mandatperiod ses den politiska organisationen över och beslutas om. Detta var alltså enbart spel för galleriet från motionären och dess parti. Bra svarat av KSO under mötet och som sagt rätt att motionerna besvaras med att detta ses alltid över.

För övrigt var (M) två ledamöter kort.........synd att det fattas ledamöter under våra KF.


I helgen skall jag på "Kick-off" med distriktsstyrelsen och våra toppkandidater till riksdag och region.
Skall bli trevlig och givande.

fredag, februari 23

Vecka 8, Tankar om tokigheter från de rödgröna

God dag.

Här kommer några konkreta åtgärder för mindre miljöpåverkan från oss människor. Självklart går det att kombinera tillväxt med miljöansvar. Vi i Centerpartiet anser inte att förbud och skatter är rätt sätt att gå utan vi måste se möjligheter.


Centerpartiet vill satsa 750 miljoner över en treårsperiod på ett nytt forskningsprogram för en grön omställning av flyget.
Forskningsprogrammet sätter fokus på vad forskning, ny teknik och företagsamhet kan göra för minskade utsläpp och ett bättre klimat. Det ska dels syfta till att få igång demoanläggningar för ett grönare bioflygbränsle med fokus på att starta storskalig produktion i Sverige, dels till forskning kring tekniska lösningar för att ställa om flygsektorn.

Centerpartiet vill minska utsläppen från flyget. Flygbranschen har ett mål om att inrikesflyget ska vara fossilfritt till 2030. Därför behövs långsiktiga spelregler och styrmedel för en snabbare grön omställning.

Centerpartiet har sedan tidigare presenterat en rad förslag för ett grönare flyg för ett bättre klimat. Bland annat vill Centerpartiet se obligatorisk inblandning av förnybart flygbränsle i flygtanken.

Klimatet väntar inte utan kräver åtgärder som leder till resultat. Det här är konkreta förslag för att med ny teknik, företagsamhet och nya innovationer få ner utsläppen från flyget.

Det är långt bättre med konkreta åtgärder än att belasta transporter med flyg med ytterligare skatt.


Kilometerskatten. Miljöpartiet håller envist på att den skall genomföras och det så snart som möjligt.

Kilometerskatten är en klimatfientlig skatt, en stor klimatbov, eftersom den skulle slå väldigt hårt mot skogsnäringen som tar fram råvaror till biobränsle och bioprodukter. En stor del av lösningen på klimatproblemet finns i bioekonomin. Råvarorna i bioekonomin finns i skogen. Då kan man inte höja kostnaderna för skogsnäringen utan att klimatarbetet drabbas av ett bakslag. Det är kontraproduktivt.

Centerpartiet vill istället uppmuntra fordonstillverkarna att ställa om till förnybart bränsle.

Vi vill ha en klimatrabatt för den som väljer att köpa en lastbil med förnybart bränsle i tanken. Det innebär rent praktiskt att den som köper en ny, klimatvänlig lastbil får ett avdrag på priset. På det sättet använder vi en morot, inte en piska, för att skapa en större efterfrågan på lastbilar som drivs av förnybart.

Miljöpartiets förslag om en kilometerskatt skulle inte bara vara dåligt för klimatet, utan även drabba småföretagen på landsbygden.
Om kilometerskatten införs innebär det ett hårt slag mot landsbygden, där många småföretag kommer tvingas betala hundratusentals kronor extra i skatt. Tillväxten av jobb utanför städerna kommer sjunka och i värsta fall leder till både konkurser och jobb som försvinner.


Flygskatt och kilometerskatt är två exempel på vad Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill genomföra om de fortfarande styr landet efter valet.

Det ända sättet att stoppa dessa tokiga påhitt är att rösta på Centerpartiet.

Till sist hoppas jag att alla barn, vår framtid, har/har haft ett trevligt, roligt och givande sportlov.

fredag, februari 16

Vecka 7, Årsmöte samt utvisningsbeslut

God dag.

Som ni märkte så hann jag ej sitta ned och skriva ett blogg-inlägg förra veckan. Det beror på att vi hade Planering- och Ekonomiutskott nu i måndags och de handlingarna borde ha kommit oss tillhanda förra måndagen, men de kom på onsdagen. De var dessutom inte fullständiga utan det skedde senare i veckan. Så tiden i slutet av veckan samt helgen gick åt till inläsande av handlingar och av ändringarna i dem. För det var många och tunga ärenden på utskottet i måndags. Det var Översiktsplan, Bostadsförsörjningsplan, Etapp 3 Kopparsvanen, Budget- och Verksamhetsplanearbete 2019-2021 samt beslut om försäljningen av Vrånghult. Alla dessa ärenden har jag tänkt att återkomma med mina åsikter om efter Kommunstyrelsen i mars.


I måndags kväll hade vi i Centerpartiet i Åtvidaberg vårt årsmöte.
På årsmötet tog vi listan till kommunfullmäktigevalet samt vårt nya handlingsprogram för kommande mandatperiod.
Handlingsprogrammet kommer jag att skriva om lite senare och mer frekvent under året fram till valet i höst.
Däremot kommer jag här presentera hela vår lista:

1 Joakim Magnusson
2 Ann Hemmingsson
3 Dennis Edström
4 Astrid-Marie Jonsson
5 Jeanette Bolin
6 Leif Lourie
7 Anna Thuresson
8 Knut-Magnus Simonsson
9 Ulf Jönsson
10 Ellenor Svensson
11 Ulf Axelsson
12 Emil Svensson
13 Lars Carlsson
14 Lars-Åke Ståhlbom

Jag är mycket hedrad och stolt över att få stå överst på vår lista. Jag är också mycket glad över de många nya personerna som vill vara med och kämpa för att vi skall få en bättre kommun att leva i. Jag är också mycket glad över det arbete som alla lagt ner på att färdigställa vårt nya handlingsprogram. Det blir en spännande tid framöver och vi skall så klart vara så tydliga som möjligt när vi kommunicerar vår politik och åsikter.
Det är så, och det hoppas jag att alla tar fasta på, att om man vill att vår Centerpartistiska politik, åsikter och värderingar skall kunna påverka Åtvidaberg: Då är det att lägga sin röst på oss!
Det räcker inte att tycka att vi har bra värderingar.
Det räcker inte att tycka att vi gör ett bra jobb.
Det räcker inte att tycka att samhället måste vara mer "Närodlat".
Det ända sättet det kan ske genom är att lägga sin röst på Centerpartiet!
Det gäller i Kommunen, till Regionen samt till Riksdagen!


Det ovan är jätteviktigt, men här kommer livsviktiga saker inte bara för den enskilda familjen som detta berör utan alla i vårt samhälle som kan drabbas av stelbenta myndigheter, lagar som borde ses över, kort sagt vi behöver mer Närodlad politik.
Jo, det gäller ett aktuellt utvisningsbeslut taget av Migrationsverket.
Centerpartiet anser i grunden att den som kan försörja sig själv ska få stanna.
Vi måste också anpassa beslut mer efter enskilda situationer.
Vi måste även bli bättre på att tillämpa de lagar och regler vi har.
Men om någon har, trots de lagar och regler vi har, inte följt dessa och lyckats hålla sig kvar och i så stor mån som denna familj har integrerat sig i samhället med jobb, skola och vänner, så är det fullständigt orimligt att utvisa dem.
Inte minst om man har barnens bästa i tanken när beslutet skall tas.
För barnens bästa, så måste kommunen vara så enig, anser jag och Centerpartiet, från tjänstemän till styrande politiker skall kommunen ge stöd till familjen i ett uttalande till Migrationsverket. Därmed säger jag inte att vi skall fatta beslutet åt dem. Det gör Migrationsverket. Men kommunen skall vara med och ge sina åsikter och vi som politiker måste säga våra åsikter.
Min åsikt är att detta utvisningsbeslut, med rådande omständigheter, skall omprövas och rivas upp!

söndag, februari 4

Vecka 5, Centerpartiets Kommundagar

God dag!

Tillbaka i hemmets ljuva vrå efter några spännande, givande och roliga dagar på Centerpartiets Kommundagar.

Flera programpunkter som inspirerar och ger mycket nyttigt inför framtiden. Inte minst talet från Sveriges bästa partiledare, Annie Lööf.

Jag deltog på fyra seminarier.

Tryggare barn och unga: Oavsett hemmiljö så skall skolan vara en fristad. Skolan skall vara trygg och ha en bra lärmiljö. Olika skall vara normen i skolan och alla lärmiljöer skall vara inkluderande. Det gäller alla de tre lärmiljöerna såsom den fysiska-, pedagogiska- och den psykosociala lärmiljön. Det gäller inte bara för den schemalagda tiden utan även på raster och på fritidshemmet. Vuxnas närvaro är väldigt viktig och skall bygga på delaktighet och med fokus på att bygga relationer. Beredskap skall finnas för att möta kränkningar och självklart skall det vara nolltolerans. Elevhälsan skall inte vara en satelit utan den skall genomsyra hela skoldagen och det tar sin början i klassrummet med klassläraren.

Vi fick lite information och fakta gällande mobbning. Det visar sig att det är få som mobbas flera gånger och att det är få som mobbar hela tiden utan mobbarna förändras också. Vad detta visar på är att åtgärderna i skolan är väldigt bra när de sätts in dessvärre visar det också på att mobbning uppstår lätt och att det förebyggande arbetet inte hinns med. Det är situationerna som skall förhindras och det är inte lätt för situationen när mobbning uppstår beror på miljöer, normer, samhället och kultur. Det finns ingen åtgärd som passar överallt och för alla situationer men vi måste göra mer i arbetet mot mobbning och anpassa lösningarna efter just den enskilda kommunen/samhället eller enskilda skolan.

Det är viktigt att jobba efter en gemensam värdegrund och att de åtgärder som utförs följs upp samt analyseras.


Mitt andra seminarie jag var på handlade om, Stoppa klyvningen av Sverige - Ett företagsklimat i världsklass:
Välfärden börjar med ett framgångsrikt näringsliv. Därför har betydelsen var kommunen hamnar i Svenskt Näringslivs rankning stor betydelse. Den mäter företagarnas attityder och tror inte företagarna på en ljus framtid så speglar det sig i mindre satsningar och investeringar. Det behövs ett entreprenöriellt förhållningssätt i hela kommunen, då även så klart i kommunens egna verksamheter. Att lyssna in, ha dialoger, vara tillgänglig samt upprätta ett bra klimat för företagande är mycket viktigt, då självklart i hela kommunen och inte bara i tätorten. Att vara överens mellan partierna om näringslivsfrågorna är av stor vikt för kommunens framtid och skall strävas efter, då inte bara inom majoriteten utan även med oppositionen. Det är viktigt att förstå att kommunen är en serviceorganisation som skall stötta näringslivet.
Utveckling skapar man det är inget man får!


Tredje seminariet handlade om, Nytt ledarskap för Sverige i en lokal kontext:
Där diskuterade vi ledarskapets vara och självklart är en del av det att stå upp för sina värderingar.
Vi pratade om Centerpartiets Valplattform men den kommer jag skriva mer om i kommande blogginlägg både inom kort och självklart mer inför höstens val. Det jag kan ta upp lite mer redan här är inga överraskningar utan att jag kommer så klart jobba för mer bredbandsutbyggnad, valfri sjukvård och äldrevård, öka tryggheten, ett gott företagsklimat och service i hela kommunen.


Det sista seminariet jag var på handlade om, Trygghet i hela landet - Hälsa och sjukvård:
Vi har en mycket värdig och bra sjukvård i Sverige, men den kan förbättras på vissa områden. Kvalitéen på sjukvården är väldigt bra men kontinuiteten samt tillgängligheten behöver förbättras. Det måste vara fler som får en fast läkarkontakt. Delaktigheten och informationsflödet måste också förbättras, det gäller då även äldreomsorgen.


Det var som sagt mycket givande dagar och detta är bara lite av det som jag tar med mig från dem.
Nu skall jag ut i snön, trevlig söndag alla!