måndag, juli 16

Vecka 29, Centerpartiets politik för seniorer

God dag!

”Trygghet och valfrihet” – så sammanfattar Centerpartiet sin seniorpolitik.

Här nedan kan ni läsa om Centerpartiets politik för seniorer. I Rapporten finns 21 förslag för att förbättra vardagen för landets seniorer. Har man levt ett långt liv vet man också vad man vill. Seniorerna har tagit hand om oss, nu är det dags att vi tar hand om dem.

Centerpartiet vill öka människors självbestämmande i välfärden. Den enskilde ska ha rätt att bestämma vem som kommer hem till en och hjälper en. För oss är det en självklarhet. Vi vill ta makten närmre människan. Genom att säkerställa äldres valfrihet kan vi öka tryggheten för äldre i hela landet.

"Sverige är ett av världens bästa länder att åldras i. Centerpartiet har en politik för fler jobb och en starkare välfärd. Vi har, steg för steg, flyttat den avgörande makten från politiker och tjänstemän till den enskilda människan. När äldre behöver hemtjänst ger idag merparten av landets kommuner den enskilde rätt att bestämma vem som ska utföra den. Det är en politik som för Sverige framåt.

På många sätt är dagens seniorer lyckligt lottade jämfört med tidigare generationer. Dagens pensionärer är mer sällan fysiskt utslitna, de känner sig friskare och är mer aktiva än förr. Seniorers livserfarenhet och kompetens gör att man i många fall arbetar lite längre. Då är man också en stor tillgång för samhället. Centerpartiet ser de stora positiva och kreativa möjligheterna med att vara senior.

I Sverige finns idag över två miljoner människor som är 65 eller äldre, samtidigt som vi lever allt längre. Åldersgruppen över 80 år växer, särskilt kraftig är ökningen för de som är över 85 år. År 2050 beräknas antalet 85-åringar och äldre fördubblas jämfört med idag. Det kommer att ställa välfärden inför stora utmaningar.
De senaste åren har vårdköerna vuxit och många får vänta alltför länge på att få vård i tid. Samtidigt som allt färre äldre har en fast läkarkontakt, är det äldre som får vänta längst på akutmottagningarna. Många äldre – inte minst ensamstående kvinnor – lever i ekonomisk utsatthet till följd av låga pensioner. Äldre personer som vill fortsätta att arbeta längre upp i åren kan inte göra det på grund av stelbenta regler och åldersdiskriminering.

De här utmaningarna kräver en offensiv politik för att skapa en tryggare vardag, en mer tillgänglig och nära vård, möjligheter att arbeta även efter 65 år och fler bostäder för äldre. Här har vi sammanställt beslutad centerpolitik som förbättrar villkoren för seniorer. Med ett nytt ledarskap för Sverige kan vi öka tryggheten och valfriheten för äldre i hela landet.


Vård och omsorg

En trygg och tillgänglig vård av hög kvalitet är viktigt för alla patienter, men framför allt för den som är gammal och svårt sjuk. Andelen äldre i befolkningen ökar samtidigt som denna grupp har ett stort behov av vård och omsorg. Det ställer nya krav på både hög kvalitet och effektivitet. Många äldre personer hamnar idag i kläm mellan olika system och får inte den trygga och sammanhållna vård som de behöver. Det kan till exempel handla om att ständigt ny personal skapar otrygghet och leder till få mänskliga möten eller att stödet i anhörigvården brister. Ensamheten kan vara ett allvarligt problem när människor blir gamla, särskilt om hemtjänsten inte fungerar. Det vill vi ändra på. Fler äldre ska få en fast läkarkontakt och gamla människor ska inte behöva sitta och vänta på akuten. Det är också viktigt att äldre själva ska få välja vem som kommer och städar i hemmet och har möjlighet att välja vilken typ av boende de ska bo på. Det måste finnas ett bra stöd för dem som vårdar en nära anhörig. För att stärka välfärden i hela landet vill Centerpartiet göra en stor satsning på höjda generella statsbidrag till kommuner och landsting.

Centerpartiet vill:

• Genomföra en primärvårdsreform med målet att fler ska få en fast läkarkontakt

• Göra det enklare för läkare att driva små mottagningar med ett begränsat åtagande

• Korta vårdköerna genom att satsa på en Tillgänglighetsmiljard

• Genomföra ett nationellt sjuksköterskelyft

• Säkerställa äldres valfrihet i hela landet

• Utreda ett särskilt äldrehälsovårdsprogram för att äldre ska få bättre stöd att förebygga ohälsa

• Ingå en nationell överenskommelse kring e-hälsa för att skapa en tryggare, mer tillgänglig och säker vård och omsorg


Ekonomi och arbete
Ge fler möjlighet till ett längre arbetsliv. Vi är friskare och lever längre och många av oss vill arbeta längre. Ett långt arbetsliv innebär mycket erfarenhet och kompetens. Ett längre arbetsliv innebär också en högre livsinkomst och bättre pension. Men många människor som vill fortsätta att arbeta länge kan idag inte alltid göra det. Det beror bland annat på åldersdiskriminering på arbetsmarknaden, men också om bristande möjligheter att växla karriär. För många kommer det inte att vara ett alternativ att arbeta långt upp i åren med tunga arbetsgifter. Då måste det vara möjligt att ställa om till andra arbetsuppgifter eller en annan karriär. Även för att klara välfärdens finansiering måste fler människor arbeta längre upp i åren.

För att ge fler möjlighet till ett längre arbetsliv, står Centerpartiet bakom pensionsgruppens förslag om höjd pensionsålder, införandet av en riktålder för pensionen som följer medellivslängden i Sverige samt att tjänstepensionerna anpassas till en allt högre medelålder. Vi vill även höja LAS-åldern och se sänkta arbetsgivaravgifter för äldre och dubbla jobbskatteavdrag från och med det år man fyller 65 år.

Om fler ska orka arbeta längre upp i åren, krävs att det finns goda möjligheter till omställning och karriärväxling. Därför måste kvaliteten höjas och bredden ökas i vuxenutbildningen. Det handlar bland annat om att stärka och bygga ut yrkeshögskolan. Yrkeshögskolan har en viktig roll att fylla i framtiden för den som vill komplettera sin akademiska utbildning efter många år i arbetslivet. Yrkeshögskolan bör därför ges förutsättning att verka långsiktigt genom längre tillstånd och mer resurser.
Centerpartiet vill:

• Motverka åldersdiskriminering på arbetsmarknaden

• Ge fler äldre möjlighet till ett längre arbetsliv genom bland annat höjd pensionsålder, höjd LAS-ålder och sänkta arbetsgivaravgifter för äldre

• Höja garantipensionen så att de pensionärer som idag har små marginaler ska få det bättre ekonomiskt

• Uppnå mer jämställda pensioner genom att bland annat göra det möjligt att dela pensionsrätterna rakt av mellan föräldrar

• Sänka skatten för äldre

• Att det ska vara lika beskattning av inkomst av pension och inkomst av förvärvsarbete

• Se över möjligheten att utvidga RUT-avdraget för äldre

• Skapa mer jämlika villkor för äldre i hela landet genom att genomföra en översyn av de utgifter och ekonomiska stöd som äldre har idag

• Se förbättringar av reglerna kring generationsskiften i fåmansföretag


Trygghet för äldre
På många sätt är Sverige ett tryggt land att åldras i. Men det finns personer och organiserade ligor som riktar in sig på att begå brott mot utsatta äldre. Ofta handlar det om att på olika sätt lura sig till att bli insläppt i någons hem i syfte att stjäla kontanter, kontokort och värdesaker. Men även olika former av bedrägeribrott, eller att överraska eller störa personer vid uttag av kontanter är vanligt förekommande.

Centerpartiet anser att arbetet mot denna brottslighet är mycket angeläget och att det är viktigt att polisen har god förmåga att skydda äldre från att utsättas för brott var de än bor i landet. Polismyndigheten bör därför få i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa att brott mot äldre förebyggs och utreds effektivt i hela landet. Det arbetet bör följas upp och redovisas årligen till regeringen. Centerpartiet ställer sig också positivt till de nya regler som gäller skriftlighetskrav vid telefonförsäljning i syfte att stärka konsumentskyddet och motverka bedrägerier.

Centerpartiet vill:

• Ge Polismyndigheten i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa att brott mot äldre förebyggs och utreds effektivt i hela landet


Bostäder
Tack vare att vi lever allt längre kommer andelen äldre i befolkningen att öka under de närmaste decennierna. Samtidigt vittnar många av landets kommuner om bostadsbrist. Många äldre vill flytta till en mindre och mer tillgänglig bostad, till exempel i centralorten, då de kanske bor i en villa utanför centrum. För att detta ska bli möjligt behövs på vissa platser fler billiga och mindre lägenheter. Det behöver både byggas nytt men också behöver flyttkedjorna komma igång. Många gånger är betalningsförmågan låg bland de äldre grupperna i förhållande till de höga hyror som nyproducerade bostäder innebär. På vissa platser är det svårt att sälja och äldre sitter kvar i alldeles för stora opraktiska dyra hus och barnfamiljer tvingas bo i mindre bostäder.

Centerpartiet har fört fram en rad förslag för att öka byggandet i hela landet. För att skapa fler platser för attraktiva bostäder krävs mer byggbar mark och att antalet riksintressen både minskas och definieras tydligare. Centerpartiet vill även reformera strandskyddet så att kommunerna får bestämma mer själva. Vi vill se över regler som rör exempelvis buller och detaljplaner och förändra systemet med hyresreglering. Det behövs även en översyn av de skatter som idag bromsar rörligheten på bostadsmarknaden.

Centerpartiet vill:

• Göra det enklare för äldre att flytta till en mindre och mer tillgänglig bostad

• Öka byggandet i hela landet genom bland annat mer byggbar mark samt en översyn av regler och skatter som bromsar byggandet och rörligheten på bostadsmarknadenCivilsamhälle och ökat inflytande
Äldre människor är idag friskare och orkar mer längre upp i åren - allt från att umgås med familj och vänner till att läsa böcker och tidningar, ta del av nöjen och kultur och att resa. Det innebär också att fler äldre har möjlighet att vara aktiva inom politiken. Centerpartiet har ett tydligt mål att fler seniorer ska ha förtroendeuppdrag för partiet efter valet 2018. Civilsamhället är en viktig kraft för att skapa möjligheter för människor att mötas – inte minst när det gäller äldre personer. Det handlar till exempel om idrotts- och musikverksamheter för äldre och olika sociala tillställningar. Att delta i sådana aktiviteter kan vara ett sätt att bryta den ensamhet som många äldre upplever. För att det ska bli möjligt för dessa verksamheter att leva vidare och utvecklas, krävs att det finns tillräckligt med lokaler och mötesplatser runt om i landet. Centerpartiet vill satsa på att säkerställa att sådana lokaler kan få finnas kvar i hela landet.

Centerpartiet vill:

• Att fler seniorer har förtroendeuppdrag för Centerpartiet

• Säkerställa att det finns lokaler för mötesplatser i hela landet, för att inte minst äldre ska få fler möjligheter att delta i sociala aktiviteter"

onsdag, juli 4

Vecka 27 inlägg 2, Centerpartiets dag i almedalen, Satsning för fler i jobb

God dag!

I dag är det Centerpartiets dag i Almedalen.

Jag är inte på plats utan följer det politiska från fastlandet och kommunhuset.

Centerpartiet går till val på att 100 000 utsatta ska kunna komma in på arbetsmarknaden nästa mandatperiod, huvuddelen av dem nyanlända. Det behövs en svensk nystart där vi ger människor bättre möjligheter att etablera sig i Sverige och samtidigt ställer högre krav på egen ansträngning. Efter ett genomfört integrationsår ska de nyanlända ha grundläggande språkkunskaper, yrkesfärdigheter i svensk kontext och förståelse för det svenska samhället.


Här nedan bifogar jag ett utdrag ur rapporten "En svensk nystart – ett intensivt integrationsår".


"Trots att vi står på toppen av en högkonjunktur hålls stora grupper av människor utanför arbetsmarknaden. Det gäller framför allt alla de nyanlända som vill påbörja sina liv i Sverige men som fastnat i utanförskap och passivitet. Samtidigt ser vi hur politiken inte haft förmågan att genomföra de förändringar som krävs för att nyanlända ska kunna etablera sig i samhället. Den gångna mandatperioden har inneburit fyra förlorade år för integrationen, med en regering som har gett upp tanken om att alla ska med. Sverige behöver förändring. Centerpartiet har därför som målsättning att 100 000 utsatta, huvuddelen av dem nyanlända, ska komma i arbete under kommande mandatperiod. Detta mål kräver såväl strukturreformer som har effekt över tid som förändringar i dagens befintliga system. Centerpartiet vill genomföra
”Århundradets arbetsmarknadsreform” för att få till stora strukturförändringar på svensk arbetsmarknad. Vi har föreslagit en arbetsmarknadskommission och vi har det mest omfattande reformprogrammet för en bättre fungerande integration. För att Sverige ska klara integrationen krävs även ett nytt förhållningssätt i politiken.

Sverige ska kunna förvänta sig mer av de nyanlända och de nyanlända ska kunna förvänta sig mer av Sverige.
Det svenska samhället måste ge nyanlända en möjlighet att påbörja sina nya liv i Sverige och via jobb och språk stå på egna ben. Integrationspolitiken behöver ställa högre krav, bli mer intensiv och effektivare.

Centerpartiet presenterar därför ett förslag om en svensk nystart genom ett integrationsår där nyanlända som är särskilt motiverade ges en möjlighet att via ett intensivt integrationsår ta del av särskilt intensiva integrationsinsatser i toppklass för att snabbt kunna etablera sig i det svenska samhället. I utbyte förväntas de som deltar i integrationsåret jobba långa timmar och arbeta hårt. Under kommande mandatperiod satsar därför Centerpartiet 2,6 miljarder, 650 miljoner per år, för
att 50 000 nyanlända ska genomföra ett intensivt integrationsår.

Integrationsår för nyanlända:

• Intensiv yrkessvenska: yrkesförberedande och yrkesinriktad svenska för invandrare (SFI) kombinerat med korta utbildningar och praktik inom samma yrkeskategori.

• Intensiv praktik inom bristyrken, som varvas med korta yrkesutbildningar. En anordningspeng ges till arbetsgivaren.

• Obligatorisk samhällsorientering, för alla nyanlända, som ger tydlig bild av vilka förväntningar och regler som gäller i det svenska samhället.

• Ettåriga mentorskapsprogram där den nyanlände regelbundet träffar en mentor med svensk yrkeserfarenhet.

• Kunskapscertifikat för de som nått de högt satta målen för yrkeskunskap och språk, och som tydligt signalerar att individen är redo för svensk arbetsmarknad.

• Självfinansierat via etableringslån som betalas tillbaka enligt samma principer som studielån i CSN."

tisdag, juli 3

Vecka 27, Centerpartiets förslag för ett bättre företagsklimat i Sverige, del 3

God dag!

För ett bättre företagsklimat behövs det långsiktighet och ansvarstagande från politiken.

Centerpartiet står för den handlingskraft företagsklimatet i Sverige behöver och presenterar i en ny rapport 40 samlade förslag som vi lagt den här mandatperioden för att stärka företagsamheten, få fler människor i arbete och öka tillväxten under nästa mandatperiod. Vår målsättning är att återigen ge Sverige ett företagsklimat i världsklass.

Här kommer det sista utdraget ur rapporten samt vilka förslag som vi i Centerpartiet driver för att få ett bättre företagsklimat.


"En skattepolitik för ökad företagsamhet.
Företagen är grunden för hela Sveriges välstånd. Inte enbart för den skatt de betalar eller de jobb de skapar, utan främst för hur de med sina verksamheter utvecklar vårt samhälle. Att långsiktigt säkra det svenska välståndet kräver att skattesystemet görs om för att förenkla för företagen. Ska det skapas fler jobb i hela landet och om investeringarna ska öka är det helt avgörande. Att ha ett skattesystem som gynnar företagsamhet är dessutom viktigt för att långsiktigt säkra satsningar på sjukvården, polisen och resten av välfärden. Det behöver också löna sig mer att ta ansvar, vid en skattereform behöver principen om hälften kvar vara vägledande och skatterna på att driva företag bör sänkas.
För Centerpartiet är det också viktigt att inte aktiva, engagerade, arbetande småföretagare skattas mycket högre än passiva och institutionella ägare. Centerpartiets utgångspunkt i skattepolitiken är att skatterna ska vara låga på det som är bra för samhället, såsom arbete och företagande. Vi ser istället behov av att höja skatterna på det som är skadligt, exempelvis gifter och miljöförstöring.
För Centerpartiet är verklig solidaritet att ge människor kraft att stå på egna ben. Skattesystemet behöver ändras för att visa större solidaritet med de som har det allra sämst. Idag bygger skattesystemet upp höga trösklar som gör det svårt för de med en svagare ekonomisk ställning att stå på egna ben. Skatterna på låga inkomster behöver bli lägre och kostnaderna för att anställa sänkas.

26: Sänk skatten för alla som jobbar.

27: Sänk skatten för pensionärer med lägst inkomst.

28. Sänk marginalskatterna för att gynna utbildning och ökat ansvarstagande.

29: Förstärk jobbskatteavdraget för äldre som jobbar.

30: Ta bort skatten för företagets första anställda i två år.

31. Slopa fastighetsskatten för tomma lokaler på landsbygden.

32: Utöka investeraravdraget.

33: Sänk och förenkla beskattningen av personaloptioner.

34: Förenkla möjligheten för generationsväxlingar i familjeföretag.

35: Förenkla 3:12-reglerna


En utvecklad infrastruktur som håller ihop landet.
För att stärka företagsamheten i hela landet behöver infrastrukturen förbättras. Det är avgörande för att underlätta arbetspendling, transport av gods och för att underlätta för tjänsteresor. För Centerpartiet är det viktigt att inte någon del av landet lämnas efter när vi investerar i vägar och järnvägar. Företag på landsbygden är lika beroende av en fungerande infrastruktur som företagen i storstaden. Ska Sverige hålla ihop krävs det en fungerande infrastruktur i hela landet. Vi vill se ett infrastrukturlyft i hela landet där vi rustar vägar och järnvägar, och skapar goda förutsättningar för regionala flygplatser och för sjöfarten.

36: Genomför ett nationellt järnvägslyft för ökad punktlighet i hela landet och upprustning
av de lokala och regionala järnvägsbanorna.

37: Bygg höghastighetståg via ett separat offentligt bolag.

38: Inför miljöbilspremie och en grön drivmedelspremie för lastbilar.

39: Inför ett grönt avdrag som fungerar som ett dubbelt ROT-avdrag för att gynna privata
miljöinvesteringar.

40: Förbättrad bredbandsinfrastruktur"

tisdag, juni 26

Vecka 26, Centerpartiets förslag för ett bättre företagsklimat i Sverige, del 2

God dag!

För ett bättre företagsklimat behövs det långsiktighet och ansvarstagande från politiken.

Centerpartiet står för den handlingskraft företagsklimatet i Sverige behöver och presenterar i en ny rapport 40 samlade förslag som vi lagt den här mandatperioden för att stärka företagsamheten, få fler människor i arbete och öka tillväxten under nästa mandatperiod. Vår målsättning är att återigen ge Sverige ett företagsklimat i världsklass.

Här kommer lite mer utdrag ur rapporten samt vilka förslag som vi i Centerpartiet driver för att få ett bättre företagsklimat.


"För att företag ska kunna växa och utvecklas är kompetensförsörjningen avgörande. Här har politiken ett stort ansvar. Dagens arbetsmarknadspolitik är inte anpassad för framtidens arbetsmarknad. Centerpartiet har redan tidigare krävt en arbetsmarknadskommission, för att på djupet kunna visa vilka reformer som behövs för framtiden. Ska Sverige långsiktigt fortsätta vara ett starkt land med högt välstånd krävs det att arbetsmarknaden inte präglas av ett nostalgiskt synsätt som står i vägen för viktiga förändringar. Det är avgörande att föra en politik som säkerställer att företagen har tillgång till kompetent arbetskraft. Det är skadligt för tillväxten som helhet när företagen inte hittar tillräckligt kompetent arbetskraft. Centerpartiet vill därför stärka möjligheten till omställning mitt i livet, se ett utbildningssystem där utbildning leder till jobb och att utbildningarna på alla nivåer ska ha nära samverkan med arbetsmarknaden. Kombinationen av flexibilitet och omställning stärker både anställda och företag.

14: Bygg ut Yrkeshögskolan med 5000 fler platser.

15: Ge möjlighet till studiemedel högre upp i åldrarna.

16: Förstärk yrkesutbildningarna på gymnasiet med bland annat fler yrkescollege.

17: Öka antalet lärlingar och lärlingsanställda, genom incitament och lärlingsråd med
företagen.

18: Rekrytera fler lärare bland toppstudenter och starta nya förstklassiga lärarhögskolor.

19: Stoppa kompetensutvisningarna.


En bostadspolitik där fler får plats.
För att företagen ska kunna rekrytera kompetent arbetskraft är tillgången till bostäder avgörande. Ett av de största problemen på svensk bostadsmarknad är avsaknaden av billiga bostäder för människor med låga inkomster och att experter som flyttar tillfälligt till våra städer saknar hyresrätter utan tvingas köpa sin bostad. Såväl byggregler, hyressättning som strukturerna på bostadsmarknaden behöver i grunden arbetas om för att få fram möjligheten till en bostad för fler. Detta är inte bara solidariskt med de som har en svag ekonomisk ställning. Det är dessutom avgörande för att människor ska kunna ta de jobb som erbjuds eller för att kunna studera på annan ort.

20: Inför en friare hyressättning.

21: Skapa enklare byggregler och mindre markrestriktioner.

22: Skapa fler tillfälliga bygglov och lättnader i plan- och bygglagen.

23: Gör det enklare att hyra ut bostäder i andra hand.

24: Underlätta byggande utanför detaljplanelagt område.

25: Avskaffa det generella strandskyddet men behåll det i områden med stora naturvärden."

onsdag, juni 20

Vecka 25, Kommunfullmäktige med "Avfallsplan" och Motion om Trygghetsbostäder och RKHF Kopparsvanen

God dag!

Idag har det varit Kommunfullmäktige. Där beslutades det bland annat om kommunens nya "Avfallsplan".

Vi i Centerpartiet hade ett par yrkanden om tillägg/ändringar. Ni kan läsa om dem nedan. För övrigt så har jag lämnat in en motion om, "Ge RKHF Kopparsvanen i uppdrag att bygga trygghetsbostäder", jag bifogar motionen med detta inlägg,

"Ärende ”Avfallsplan för Åtvidabergs kommun”

Jag beklagar att det är så få av oss oppositionspartier som tar chansen att skriva remissyttranden. Även om man håller med i helhet kan man skriva det i ett yttrande.
Jag är tacksam för förvaltningens svar och synpunkter på vårt yttrande.
Jag tycker det är bra att vissa delar som vi skrev om har arbetats in.

Men det är en sak som vi vill vara mer tydliga på.
Ett av huvudmålen med avfallsplanen är att uppnå en hållbar hantering av matavfall. En del i detta är att uppnå mindre matsvinn i de kommunala köken. Det är jättebra att vi jobbar för minskat matsvinn i våra egna kök.

Men vi skulle kunna göra mer.

I uppföljningen av förra avfallsplanen för 2012-2016 kan jag läsa följande:
”2015 ska den totala mängden hushållsavfall i kommunen (per invånare och år) ha minskat med minst 10 % jämfört med 2010.” Målet är inte uppnått!
”Det ska senast 2014 finnas möjlighet till källsortering vid all kommunal verksamhet”. ”Upprätta handlingsplaner för hur det ska gå till”. Målet är inte uppnått!
”Kännedom om gamla avfallsupplag och dess miljöpåverkan ska vara god. 2014 ska en handlingsplan finnas för att vid behov åtgärda avslutade avfallsupplag”. Målet är inte uppnått!

Sen så har vi detta med:
”Källsortering av matavfall ska införas i och med ny insamlings- och behandlingsentreprenad, det vill säga från och med 2013.” Målet är inte uppnått!

När det gäller det här sista. Jag förstår problemen, jag förstår att det är en stor kostnad med just ”flerfackskärlen”. Men någonting måste vi göra.

Vi vill inte bara utreda vi vill utföra också.

Därför yrkar jag på lite tillägg gällande Mål 2 på sidan 17.
Jag yrkar på en ändring av målet till:
Utreda och utföra åtgärder för att samla in och behandla matavfallet separat i samband med planerad upphandling 2020.
I och med detta yrkar jag också på en ändring av åtgärder till:
Utreda och utföra åtgärder för insamling av matavfall. Detta ska utföras för såväl hushåll, restauranger, storkök och butiker."

Dessvärre fick vi inget gehör för vårt yrkande.


Här kommer motionen.

MOTION
”Ge RKHF Kopparsvanen i uppdrag att bygga trygghetsbostäder”

Centerpartiet vill främja tillskapandet av trygghetsbostäder. Vi anser att RKHF Kopparsvanen skall ta fram förslag till och genomföra byggnation av trygghetsbostäder.

Vi har en bostadsbrist. Vi måste få till fler bostäder. Då främst bostäder för äldre. Vi i Centerpartiet anser att tillskapandet av trygghetsbostäder skall ske nu, och då i hela kommunen.

Vi har ”Riksbyggens kooperativ hyresrättsförening Kopparsvanen”. En förening som är bildad för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att till sina medlemmar upplåta bostadslägenheter med hyresrätt i Åtvidabergs kommun, vilka bostäder skall vara avsedda för vård-, omsorgs- och trygghetsboende.

Trygghetsbostäder är en boendeform som erbjuder ett boende med möjligheter till utökad service, social gemenskap, möjlighet att delta i gemensamma måltider och övrig samhällsservice vilket ger grund för trygghet och hög boendekvalitet för äldre. Vi vet ju att längtan efter bostäder för äldre i alla delar av kommunen är hög samtidigt som vi har många äldre i vår kommun.

Fler fördelar med trygghetsbostäder är att skapa nya möjligheter för att på ett rationellt och effektivt sätt bedriva kommunal vård- och omsorg i kommunens olika delar. Ytterligare fördelar är att i förebyggande syfte minska behovet av flytt till särskilt boende samt att öka rotationen på vår bostadsmarknad.


Därför yrkar Centerpartiet i Åtvidaberg;

♣ att kommunfullmäktige ger RKHF Kopparsvanen i uppdrag att snarast arbeta fram förslag till och genomföra byggnation av trygghetsbostäder.


Åtvidaberg den 11 maj 2018.
Centerpartiet i Åtvidaberg gm.
Joakim Magnusson

Jag önskar er alla en
Trevlig Midsommar!


onsdag, juni 13

Vecka 24, Centerpartiets förslag för ett bättre företagsklimat i Sverige

God dag!

För ett bättre företagsklimat behövs det långsiktighet och ansvarstagande från politiken.

Centerpartiet står för den handlingskraft företagsklimatet i Sverige behöver och presenterar i en ny rapport 40 samlade förslag som vi lagt den här mandatperioden för att stärka företagsamheten, få fler människor i arbete och öka tillväxten under nästa mandatperiod. Vår målsättning är att återigen ge Sverige ett företagsklimat i världsklass.

Här kommer lite utdrag ur rapporten samt vilka förslag som vi i Centerpartiet driver för att få ett bättre företagsklimat.

"För Centerpartiet betyder trygghet på arbetsmarknaden att det är enkelt att få ett nytt arbete och att det finns möjlighet att skola om sig mitt i karriären. Vad som är en trygg arbetsmarknad har förändrats. Vissa anställda står idag helt utan trygghet, medans andra är inlåsta i jobb de inte trivs med eller är lämpade för. Tryggheten är idag en lyx för de som redan har en stark ställning på arbetsmarknaden. Sverige behöver en arbetsmarknad där även de med en svagare ställning kan känna tryggheten i goda möjligheter till fortbildning och omställning, men framförallt av att det är enkelt att få ett nytt jobb. Därför måste arbetsmarknadslagstiftningen förändras i grunden för att skapa trygghet i en ny tid.

Centerpartiet vill:

1: Inför inträdesjobb, som kombinerar jobb med utbildning. Dessa jobb ska ha en något lägre
ingångslön under de första åren på jobbet för att ge plats för fler på arbetsmarknaden.

2: Ta bort arbetsgivaravgiften de två första åren en person etablerar sig på
arbetsmarknaden.

3: Inför ett sommarjobbsavdrag med helt slopad arbetsgivaravgift för personer under 18 år.

4: Lägg ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form och ge privata aktörer möjlighet att
förmedla jobb. Deras ersättning ska enbart baseras på vilket resultat de levererar i att få
människor i arbete.

5: Låt kompetens snarare än antal år man varit anställd vara vägledande i lagen om
anställningsskydd. Ta bort turordningsreglerna för företag med upp till 50 anställda.

6: Gör A-kassan till en omställningsförsäkring, med en något högre ersättning till en början
för att sedan trappas av.

7: Öka jobbstimulansen i försörjningsstödet så att det lönar sig att gå från bidrag till egen lön.


För att Sverige ska kunna följa med i den globala konkurrensen krävs att regler och skatter anpassas till den digitala ekonomins förutsättningar och inte blockera nya affärsmodeller. Med allt fler växande små företag och bredare företagande måste trygghetssystemen anpassas även till företagares behov. Vi behöver också entreprenörer med nya idéer för att förbättra välfärden i vårt land och möta efterfrågan på bättre välfärd. Därför är det oroväckande att den nuvarande regeringen med vinstförbud vill stänga ned en stor del av landets skolor, förskolor och vårdcentraler.

Centerpartiet vill:

8. Minska regelbördan för företagen genom att rensa bort regler i minst lika hög takt som
nya tillkommer, samt utvärdera och rensa bort regler som inte visar sig ha någon funktion.

9. Inför en digital dörr in för uppgiftsinlämning.

10. Garantera att innovativa affärsmodeller inom den digitala ekonomin inte blockeras av
ett föråldrat regelverk.

11. Skapa en ny form av mycket förenklad beskattning för de som startar eget i liten skala.

12. Tredubbla taket och bredda RUT-avdraget.

13. Anpassa trygghetssystemen så att företagare på heltid och deltid får samma sociala
trygghet per intjänad krona som alla andra."

Mer utdrag ur denna rapport kommer i kommande blogginlägg.

måndag, juni 4

Vecka 23, förra veckans Kommunfullmäktige med Politisk Organisation vår Motion om Trygghetsbostäder

God dag

Här kommer lite från förra veckans KF.

När det gäller den politiska organisationen så ville vi det här:

"Förslaget till Politisk organisation är genomarbetat och tydligt. Det är bra att det har varit två möten där vi har fått information om för- och nackdelar med utskott och nämnder samt kunnat diskutera och ge synpunkter.
Vi ser positivt på att tillfälliga beredningar kan tillsättas och att demokrati- samt näringslivsberedningarna utgår och ersätts av råd. Vi ser också positivt på att ett medborgarråd införs.
Däremot anser vi att ett pensionärs- och handikappråd skall införas. Det eftersom vi ser att just kunskapsspridning om tillgänglighetsfrågor och äldrefrågor är starkt efterfrågat. Dessa frågor riskerar annars att andra frågor inte får tid att tas upp under ett medborgarråd. Vi föreslår att det skall införas likt medborgarrådet under kommunfullmäktige. Vi säger inget om hur många möten per år ett Pensionärs- och Handikappråd skall hålla. Vi säger heller inget om hur frekvent Medborgarrådet skall vara. Det kan vara så att denna funktion ryms inom ett Medborgarråd. Men i dagsläget med den stora efterfrågan som vi i Centerpartiet anser att det är när det gäller dessa frågor så anser vi att det behövs ett råd. Vi måste göra det enklare för medborgarna i kommunen att komma med åsikter och tankar. Kommunen får dåligt betyg när det gäller om den lyssnar på sina medborgare. Det är en skyldighet att underlätta så mycket som möjligt för att kommunmedborgarna skall kunna ge sina synpunkter.

För kommunstyrelsen ser vi positivt på att behålla 15 ordinarie ledamöter. Däremot anser vi att ersättarna inte skall vara personliga och att antalet ersättare kan sänkas ned till 12 st. När det gäller utskott och nämnder ser vi positivt på att en Social myndighetsnämnd införs. För övrigt anser vi att förslaget till antal nämnder och utskott är bra. Det funkar bra med den organisationen vi har nu, med en liten ändring till det bättre nu då, så vi anser att antalet ordinarie ledamöter skall vara 15 med tanke på antalet utskott vi har. Däremot i och med den nya Sociala myndighetsnämnden, så skulle vi kunna sänka antalet ersättare i kommunstyrelse något, utan att minska antalet förtroendevalda som helhet. Vi behöver inte vara lika många ersättare som ordinarie, det är många kommuner med 15 ordinarie ledamöter som har kring 12 ersättare.

Jag yrkar på att: ett pensionärs- och handikappråd skall införas. Jag yrkar på att det skall införas likt medborgarrådet under kommunfullmäktige.
Jag yrkar på att: antalet ersättare i kommunstyrelsen skall vara 12 st."

Men det blev som vanligt som den politiska majoriteten lade fram.


Jag lämnade in en motion i maj som handlar om "Riktlinjer för trygghetsbostäder".

Här kommer vad jag sa i KF.

"Vi har en bostadsbrist. De som drabbas mest det är unga, äldre och de som har det svårast. Vi måste få till fler bostäder.

Det är svårt, med tanke på att vi inte är en större kommun, det är samma byggkostnader här som i de mest attraktiva kommunerna samt att vi inte har något eget bostadsbolag.

Men nu skall vi se till lösningar.

Det gör vi genom att marknadsföra oss på rätt sätt, ta rätt politiska beslut, underlätta på alla sätt och vis, till exempel genom att ta fram tomter för nybyggnation mm.

Vi vill växa, med förnuft så klart, vi kommer att växa, då gäller det att skapa rätt förutsättningar för att växa på rätt sätt.

Vi har nu ”Riktlinjer för bostadsförsörjning”. I dem så tog vi beslut på att verka för att komplettera utbudet av trygghetsbostäder. Helt rätt. Men hur gör vi då detta.

Vi i Centerpartiet anser att tillskapandet av trygghetsbostäder skall ske nu, och då i hela kommunen. Men vi måste också ha en plan för att det skall ske på rätt sätt och med rätt förutsättningar. Detta skall ske parallellt. Det krävs, speciellt då vi inte har ett eget bostadsbolag. Med upprättade riktlinjer ökar möjligheterna för tillskapande av trygghetsbostäder i hela vår kommun. Med upprättade riktlinjer får vi den helhetsbild över situationen som vi behöver. Vi behöver ta reda på vilka förutsättningar vår kommun har för att maximera våra bostäder för äldre.

Syftet med riktlinjer för trygghetsbostäder är att genom tydliga och förankrade riktlinjer främja byggandet och tillkomsten av trygghetsbostäder i kommunen.

Trygghetsbostäder är en boendeform som erbjuder ett boende med möjligheter till utökad service, social gemenskap, möjlighet att delta i gemensamma måltider och övrig samhällsservice vilket ger grund för trygghet och hög boendekvalitet för äldre. Vi vet ju att längtan efter bostäder för äldre i alla delar av kommunen är hög samtidigt som vi har många äldre i vår kommun.

Fler fördelar med trygghetsbostäder är att skapa nya möjligheter för att på ett rationellt och effektivt sätt bedriva kommunal vård- och omsorg i kommunens olika delar. Ytterligare fördelar är att i förebyggande syfte minska behovet av flytt till särskilt boende samt att öka rotationen på vår bostadsmarknad.

Därför yrkar vi i Centerpartiet med vår motion att;

♣ kommunen snarast upprättar ”Riktlinjer för Trygghetsbostäder”."