onsdag, oktober 18

Vecka 42

God dag.

Denna vecka har jag varit på möte med revisionen samt haft Barn- och Utbildningsutskott.

Mötet med revisionen var med fokus på delårsrapporten 1/1-31/8-2017. Vi och revisionen fick en bra genomgång av rapporten av vår ekonomichef. Därefter diskuterades det om måluppfyllelsen samt kommande utmaningar. Utmaningarna för kommande år är stora. Det har varit behövliga men stora effektiviseringar för hela förvaltningen. Nu när vi tror på ett ökat invånarantal som leder till nya investeringar samtidigt som vi har en tuff ekonomi krävs det mycket tanke om hur vi skall växa. Kostnaderna kan bli stora till en början innan intäkterna hänger med, det är det som är den stora utmaningen nu när vi ställer om till ett tänk som innebär att vi kommer att växa.

På dagens Barn- och Utbildningsutskott så var vi på besök på Alléskolan.
Det var inga beslutsärenden på dagordningen. Vi fick informationer om ekonomi, verksamheten mm. I nästa vecka på Kommunfullmäktige skall vi ha en allmän debatt om Utbildning och Skola. Jag hoppas så många av er som möjligt tar chansen att komma och lyssna.Lite om politiken på Riksnivå:

I Centerpartiets höstbudget "Nytt ledarskap för Sverige" presenteras kraftfulla åtgärder för att stoppa klyvningen mellan stad och land. Vi satsar 25 miljarder mer än den rödgröna regeringen till kommuner och landsting för att förstärka och förbättra vård, skola och omsorg i hela landet. Polis och rättsväsende får resursförstärkningar på cirka tre miljarder mer än regeringen de kommande tre åren, så att landsbygden inte ska bli en laglös och otrygg zon. För att förbättra infrastrukturen lägger Centerpartiet fyra miljarder mer än regeringen över tre år på drift, underhåll och på regionala och lokala banor för att tågen ska gå i tid. Vi föreslår också åtgärder för fler jobb runt om i landet, genom inträdesjobb som ger nyanlända och unga utan gymnasieexamen möjlighet att få ett första jobb, till en lägre ingångslön och med borttagen arbetsgivaravgift. Centerpartiet föreslår dessutom ett ingångsavdrag, där arbetsgivaravgiften tas bort för dem som är nya på svensk arbetsmarknad och en kraftig utbyggnad av RUT.

När regeringen presenterade höstbudgeten saknades rejäla åtgärder för att stärka skogsnäringen. Förutom åtgärder för att städa skogarna och skydda mer skog satsar regeringen en blygsam slant på laserscanning. Om regeringen menar allvar med sitt nationella skogsprogram borde de satsa mer kraftfullt på den biobaserade ekonomin. Centerpartiet satsar därför en halv miljard på att skynda på omställningen till en biobaserad och grön ekonomi, eftersom vi ser att det svenska skogsbruket spelar en viktig roll i att bromsa den globala uppvärmningen. Skogen kan med sina restprodukter värma upp hus på ett klimatvänligt sätt, producera fordonsbränsle och tillverka allt från mobilskal till medicinska proteser. Sverige har redan visat att det går att kombinera ett hållbart, aktivt skogsbruk med en effektiv klimatpolitik. Vi får därför inte tumma på den grund skogsbruket vilar på, frihet under ansvar. Biomassa från den svenska skogen har bland annat gjort man kunnat sluta värma upp husen med fossil olja. Samma utveckling pågår nu inom transportsektorn, där förnybara drivmedel står för 20 procent av energianvändningen. Det är därför Centerpartiets satsning på att utveckla biobaserade ekonomin behövs.


Lite från Centerpartiets Partistämma som jag var på i Malmö:

Under partistämman i Malmö beslutades att Centerpartiet ska verka för att ta fram en nationell handlingsplan som ska stärka svenskt hästföretagande. Det är dock ingen nyhet att Centerpartiet redan arbetar för att stärka hästnäringen. I fjol la vi en motion i riksdagen (En livskraftig hästnäring) som presenterade åtgärder för att förbättra villkoren för näringen. I våras fick också Centerpartiet tillsammans med alliansen igenom ett tillkännagivande om att undanta levande djur från konsumentlagstiftningen. Det blev ett viktigt steg i att sluta likställa hästen med saker som en brödrost.

fredag, oktober 13

Vecka 41, Veckans möten

God dag!

I tisdags hade vi Planering- och Ekonomiutskott. Innan ordinarie möte så utöver utskottet så var en från varje parti välkomna att höra förvaltningens förslag till Budget 2018. Kommunchef och förvaltningschefer hade en dragning om både verksamheten, målen samt ekonomin. En bra dragning och det är bra att alla partier var inbjudna till att närvara för att höra den. Det var ett parti som ej närvarade.
Senare på sammanträdet så togs det beslut om Budget 2018. Jag meddelade att jag återkommer i Kommunstyrelsen med Centerpartiets förslag.
Vår motion om "Måltider inom förskola, skola och äldreboende" var också som ärende. Förvaltningen och majoriteten har skrivit en text om vad som är utförts inom detta område och att de därmed anser motionen besvarad. Jag sa att det som har utförts har varit bra, men att vi gärna gått steget längre och att jag återkommer i Kommunfullmäktige med mer.

I tisdags var jag också på distriktsstyrelsemöte med Centerpartiet i Östergötland. Där behandlade vi vårt "valprogram" samt diskuterade våra regionala tågbanor. Styrelsen beslutade att anta följande ståndpunkt: Vi förväntar oss att staten rustar upp Stångådals- och Tjustbanan så att tågtrafiken kan bibehållas på nuvarande nivå. Det är glädjande att Annie Lööf, Centerpartiet på Riksnivå, Centerpartiet i Östergötland samt vi i Centerpartiet lokalt i Åtvidaberg trycker på och belyser vikten av dessa viktiga tågbanor. Centerpartiet inser vikten av att rusta upp lokala banor på den svenska landsbygden. Detta då de lokala banorna fyller en viktig pendlingsfunktion och godstransportfunktion, som har stor betydelse för jobb och tillväxt.

I går var jag på Centerpartiet i Östergötland "Kommunala sektion". Det är när vi ledande företrädare i våra kommuner träffas för att diskutera framtid, kommunala utmaningar mm. Denna gång var vi på studiebesök hos Tekniska Verken i Linköping. Ett stort Tack till Anna Lövsén och Vd Anders Jonsson för att vi fick komma. Stort Tack för de bra dragningarna om den nya "Läkemedelsreningen" samt om Tekniska Verkens vision och ägardirektiv. I och med min motion till partistämman i Centerpartiet och mitt fokus på att minska risken för antibiotikaresistens så är jag extra glad för detta initiativ som har tagits. Läkemedelsrester påverkar vattenmiljön negativt, hormoner har till exempel visat sig ge fiskar problem att föröka sig. Andra läkemedelsrester som kommer att reduceras vid ozonsteget är antibiotika, ångestdämpande preparat och smärtstillande mediciner, men även resistenta bakterier kommer att renas bort. Jättebra!

torsdag, oktober 5

Vecka 40, Kommunstyrelse mm

God dag!

Tillbaka efter mycket givande dagar på Centerpartiets Partistämma. Nu är det bara att hugga tag i kommunpolitiken på allvar igen.

I går var det kommunstyrelsemöte med några ärenden som vi har olika åsikter i.

De ärenden som vi har skilda åsikter i var, sammanträdesschemat för 2018 samt Målpaketet för Barn- och Utbildningsförvaltningen.

När det gäller sammanträdesdagarna så har vi haft 6 st heldagar med kommunstyrelsen per år. Det brukar vara bra informationer samt nyttiga studiebesök som vi gör, men.....Jag yrkade på att vi skall minska ner antalet heldagar till 4 per år. Varför? Jo, för att majoriteten tycker inte att vår högst beslutande församling och som är demokratinsvagga i en kommun, Kommunfullmäktige, skall hålla möten i januari och augusti. Det anser jag. För även om det inte är många ärenden under de två månaderna så är det ett ypperligt tillfälle att utbilda och ge alla kommunfullmäktigeledamöter mer information och kunskap. Därför ser jag mycket hellre att kommunfullmäktigeledamöterna får mer tid än att kommunstyrelsen skall ha 6 heldagar. Men det tycker inte majoriteten.

När det gäller Målpaket för BUF, så har förvaltningen tagit fram mycket bra mål för de olika skolformerna.
De övergripande målen: Våra barn ska erbjudas en god miljö för utveckling och lärande, Våra elever ska bli behöriga till gymnasieskolan, Våra elever ska ta gymnasieexamen samt Våra vuxenstuderande ska erbjudas attraktiv utbildning som leder till fortsatta studier på nästa nivå eller anställning, är mycket bra.
Likaså de flesta av målen rörande de olika verksamheterna.
Men jag hade ändringsyrkanden gällande två av målen.
Det gäller detta mål för grundskolan, "Pojkars betygsresultat skall öka". Det ville jag ändra till "Pojkars betygsresultat skall öka så att skillnaden mellan könen minskas". Det är det som jag anser vara meningen. Att sätta mer fokus på pojkars resultat för att deras resultat skall öka upp till medelnivån för flickornas resultat. Det är bevisligen så att pojkars resultat har minskat under de senare åren och för att vi skall ha en så hög utbildningsnivå som möjligt så behöver de som är lågpresterande få mer stöd, men självklart oberoende av om de är pojkar eller flickor.
Mitt andra yrkande var gällande målet för gymnasieskolan, "Vi ska för varje läsår öka andelen flickor på vår gymnasieskola". Det vill jag ändra till "Vi ska öka antalet flickor på vår gymnasieskola så att andelen mellan könen blir mer jämnställt". Jag tycker det är bra om vi ökar andelen flickor men vi skall inte minska ned på utbildningarna som pojkar väljer, därför tycker jag att det skall stå antalet istället för andelen.

Det roliga var att Liberalerna, Kristdemokraterna samt Miljöpartiet stödjer mitt och Centerpartiets yrkande.


I går var en av de dagarna som vi har heldag med kommunstyrelsen.
Under förmiddagen hade vi information samt grupparbete när det gäller nya "Vision 2030".
Mycket bra dragning av hur långt man har kommit i arbetet. Upplägget under förmiddagen var bra på så sätt att vi alla deltog aktivt, diskuterade fördelar och nackdelar med att bo i Åtvidabergs kommun. Vi belyste också kommande utmaningar och vilka möjligheter vi har som kommun.
Jag tror det kommer komma något bra ur detta arbete.

torsdag, september 28

Vecka 39, Partistämma, Inlägg 2, Mer om min motion

God dag!

Idag är det kommitté-arbete.

Min motion hör hemma i kommitté 2 och program 2.

Jag deltar i kommitté 9 om "Konstitution och regionfrågan". Mycket spännande kommitté. Jag kommer driva decentralisering och Närodlad politik hårt. Besluten skall tas så nära den berör som möjligt. Jag är så otroligt nöjd med att det är en av Centerpartiets viktigaste ståndpunkter.

Här nedan ser ni vad jag skulle kunna gå upp i talarstolen och säga i morgon när förhandlingarna börjar i plenum. Tiden är begränsad då gäller det att vara väl förberedd på vad man skall säga så det viktigaste kommer med.

Det är så otroligt många motioner som lämnats in och då det är 4 program som skall behandlas. Men jag är helnöjd, det är detta demokrati handlar om, att alla skall kunna vara med och påverka.

________________________________________________________________________

Ju mer antibiotika som används, desto större är risken för antibiotikaresistens.

Bakterier som utvecklat motståndskraft, resistens, mot antibiotika är ett växande folkhälsoproblem som orsakar ökad sjuklighet och dödlighet.

Det kan handla om dig, mig, våra barn eller barnbarn.

Jag yrkar på en ändring av att-sats 7 i program 2.

Partistyrelsens förslag lyder: För att minska ohållbar antibiotikaanvändning ska det vara möjligt att vid upphandlingar och inköp till offentliga kök ställa krav på (hållbar) antibiotika användning i produktionen.

Jag yrkar på en tillkommande text efter ”hållbar antibiotikaanvändning”.

”Samt att antibiotika ej använts rutinmässigt i förebyggande syfte” i produktionen.

Detta i linje med min motion 2:7 som handlar om att jag vill ha en märkning huruvida antibiotika använts förebyggande i produktionen.

Jag yrkar också på att motion 2:7 skall anses besvarad.

---------------------------------------------------------------------------------

I upphandlingsmyndighetens Krav ID 10416:1 gällande antibiotikaförskrivning står det att: Antibiotika ska inte användas i tillväxtfrämjande syfte samt att antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. Detta gäller även EU.

Det är bra krav men de är långtifrån nog täckande. Bevisligen är det många länder i EU som det föreskrivs på tok för mycket antibiotika.
Det är därför jag vill att vi, Centerpartiet, skall medverka till en restriktivare antibiotika användning genom att anta det jag menar med hållbar antibiotikaanvändning.

Att vi som offentliga myndigheter skall kunna ställa krav på att antibiotika ej skall använts rutinmässigt i förebyggande syfte.

-----------------------------------------------------------------------------------

Jag är glad för Partistyrelsens text i programmet och jag är glad att det i en att-sats innehåller det jag tycker är viktigt, att minska antibiotikaanvändningen, att lägga fokus på vårt svenska och närodlade. Jag anser också att ursprungsmärkning är av stor vikt.

Men jag tycker inte att det räcker. Det är därför jag vill ha en ändring av att-satsen.

Jag tycker också att tillräckligt finns för att anse min motion besvarad.

Så åter igen yrkar jag att motion 2:7 anses besvarad.

Jag yrkar som sagt också på att det i att-satsen skall stå ”samt att antibiotika ej använts rutinmässigt i förebyggande syfte”

onsdag, september 27

Vecka 39, Partistämma, Inlägg 1, Gällande min motion

God dag!

I morgon bär det av mot Centerpartiets Partistämma!

Jag har lämnat in en motion som jag skrivit i tidigare inlägg.

Här nedan ser ni lite av mina tankar om just antibiotikaresistens mm.


Antibiotikaresistens är när en bakterie som tidigare oskadliggjorts av antibiotika slutar att göra det. Antibiotikaresistens är en naturlig följd av användning av antibiotika, men hur snabbt bakterier blir resistenta beror på hur mycket det används och på vilket sätt. Ju mer antibiotika som används, desto större är risken för antibiotikaresistens.

Antibiotika används idag både för att bota vanliga sjukdomar som halsfluss, lunginflammation, urinvägsinfektion och för att förhindra bakteriella infektioner i samband med operationer och strålbehandling av cancerpatienter. Om antibiotika skulle bli verkningslöst kommer betydligt fler människor dö framöver. Ett vanligt litet sår skulle kunna bli livshotande.

Antibiotikaresistens är ett verkligt problem som kan innebära att människor kan börjar dö, Det kan handla om dig, mig, eller våra barn och barnbarn.

Bakterier som utvecklat motståndskraft, resistens, mot antibiotika är ett växande folkhälsoproblem som orsakar ökad sjuklighet och dödlighet. Det medför också stora kostnader för sjukvården bland annat i form av förlängda vårdtider och dyrare läkemedel. Resistenta bakterier äventyrar inte bara behandlingen av svåra bakterieinfektioner. Vår moderna sjukvård är beroende av effektiva antibiotika.

På sjukhusen jobbar man för att minska resistensproblematiken, men samtidigt gynnas resistensutvecklingen genom att den mat som serveras är importerad.

Antibiotikaanvändning är kopplat till såväl uppkomst som spridning av resistens. Därför är det viktigt att antibiotika används rationellt – bara när det behövs och på rätt sätt.

Resistenta bakterier kan spridas mellan människor, djur och i miljön. Det otäcka är inte att bakterierna smittar utan att generna smittar. Resistensgener kan plockas upp i stort sett var som helst och så fort resistens blir en evolutionär fördel så kan problemet bli allt mer världsspritt.

I Sverige har vi en unikt låg användning av antibiotika inom djurhållningen.

På många håll ges antibiotika till köttproducerade djur för att få flocken att överleva. Men om behandling på det viset behövs så är flocken för stor för den yta de lever på. Det är samma sak med oss människor, ju hårdare vi packar djuren eller människorna desto snabbare kommer resistenta bakterier orsaka infektioner som är svåra eller rentav omöjliga att behandla.

Ur antibiotikaresistensens synpunkt så är det inte från vilket land maten kommer ifrån som är det huvudsakliga utan det är om djuret har fötts upp med en restriktiv användning av antibiotika.

Den svenska låga antibiotikaanvändningen inom djuruppfödningen skall ses som en tydlig konkurrensfördel. Handeln och det offentliga bör ta ställning till att bara sälja eller köpa svenskt kött med hänsyn till problematiken med antibiotikaresistens.

Svenska köttdjur utfodras inte med antibiotika i förebyggande syfte. Inte heller ekologiskt lantbruk, oavsett land, får använda antibiotika i förbyggande syfte i djurhållningen.

I Sverige håller vi våra djur friska med hjälp av våra mindre gårdar, vårt landskap, all uppföljning, rutiner och den bevarande skötseln!

HEJA Svenska råvaror!

Vecka 39, Kommunfullmäktige

God dag!

Idag har vi haft styrelsemöte i Kopparsvanen samt haft Kommunfullmäktigemöte.

På Kommunfullmäktige så hade vi ärenden bland annat om E-posthantering, Gruppbostad LSS, Delårsrapport RTÖG samt besvarande av några motioner och ett medborgarförslag.

Jag tänkte skriva lite här om Sd´s motion "Förbud mot offentligt och passivt insamlande av pengar".

Motionen avslogs av alla övriga partier samt 1 ledamot från Sd.

Jag kan inte ställa mig bakom ett generellt tiggeriförbud.
För det är ju det som motionen handlar om.
Det går inte och ska inte gå att förbjuda någon att be någon om hjälp.
De som driver frågan om förbud för tiggeri måste ställa sig frågan – är det vissa personer som vi ska förbjuda att tigga medan det för andra personer och organisationer är det okej att tigga och be om pengar. Då kan heller inte Frälsningsarmén stå där, eller där kan inte du eller jag fråga om någon har en tia, om man har glömt sin plånbok hemma men måste betala parkeringen, eller vad det nu kan vara.
Jag yrkade avslag på motionen.

Människor som kommer till Sverige för att tigga gör det knappast för det glamourösa livet utanför den lokala ICA-butiken, utan eftersom de inte har många andra val. Många tiggare kommer från diskriminerade eller marginaliserade folkgrupper i den fattigare delen av EU och har ofta ingen chans att få jobb eller försörja sin familj där hemma. Först när det är riktigt illa så blir tiggeri hundratals mil hemifrån det enda rimliga alternativet. Att då förbjuda dessa personer även från det vore så hjärtlöst att ingen i vårt rika och välmående land borde kunna stå för det.

Tiggeriförbud har föreslagits flera gånger på flera ställen de senaste åren, oftast av Sverigedemokrater. De vanligaste skälen till att föreslå det brukar vara att man inte anser att det är en värdig syssla eller att man tycker att det är obehagligt att behöva se tiggarna. Bägge skälen är fruktansvärt dåliga. Även om man själv tycker att det är jobbigt att se människor i fattigdom och lidande, så är det absurt och egoistiskt att försöka förbjuda dem från att sträcka fram sina händer och be oss andra om hjälp.

Centerpartiet ser inte förbud mot tiggeri som en lösning. Det stora problemet är den fattigdom som är orsaken till att människor tigger. I kommunerna behöver man ta hänsyn till hur utsatta de här människorna är. Det är trots allt en fråga om medmänsklighet att se till så att deras situation inte blir ännu mer ohållbar.
Att se till så att människor inte behöver tigga är en viktig del i en fungerande socialpolitik. Det är viktigt att kommunerna arbetar aktivt, bland annat med uppsökande verksamhet så man bland annat kan ge stöd åt de allra mest utsatta.

Många av dem som tigger kommer från andra länder. Ofta från andra EU-länder. I vissa fall handlar det om folkgrupper, däribland romer, som är utsatta för omfattande diskriminering i sina hemländer, andra har mist sitt jobb i södra Europa till följd av krisen. Den fria rörligheten inom EU gäller lika för alla EU-medborgare, också unionens fattigaste. Den är ett av få sätt för de allra fattigaste att göra något åt sin situation.

Arbetsmarknaden måste bli mer öppen för att människor med lägre utbildning och bristande språkkunskaper ändå ska kunna ha en chans att ta sig in på arbetsmarknaden.
Vi måste se till att trygga kompetensförsörjningen.onsdag, september 20

Vecka 38, med fokus på Regeringens budget.

God dag!

Denna vecka har vi haft Barn- och Utbildningsutskott.
Vi hade ett beslutsärende. Vi tog vi ett förslag till beslut gällande ett målpaket för BUF för detta läsår.
Flera bra verksamhetsmål som förvaltningen arbetat fram.

För övrigt så var vi i Planering- och Ekonomiutskottet på besök i Vallastaden i Linköping.
Det var ett bra besök som planterade lite frön i hur man kan gå till väga för att få en bra bebyggelse med ett blandat utbud.


Gällande Regeringens budget:

Dessvärre är det så att klyvningen av Sverige fortsätter. Regeringen gör ingenting för att få in nyanlända i jobb. Det finns en stor, framväxande underklass som inte alls får ta del av högkonjunkturen. Det är dags att regeringen börjar prata om det bortglömda Sverige. Vi borde använda de goda tidernas medvind till att göra nödvändiga förändringar på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Nu missar man den chansen helt. Regeringen slösar bort den rådande högkonjunkturen.

Regeringen har höjt skatterna på jobb i tre år, och det har slagit mycket hårt mot de som har allra svårast att få ett jobb. Vänsterpolitiken ökar klyftorna och kommer samtidigt med överbud på en rad områden. Dessutom riskerar regeringen bränna pengar de inte har, när de använder ett reformutrymme till stor del byggt på glädjekalkyler. Det är inte trovärdigt.

Det är bra att satsningar görs. Alla partier har en lång rad satsningar i sina budgetar. Men regeringens satsningar kommer efter tre år av massiva skattehöjningar. Den rödgröna regeringen har sedan förra valet höjt skatterna på jobb och företagande med över 30 miljarder, och det har slagit mycket hårt mot de som har allra svårast att få ett jobb.

Tittar man på hur skattetrycket har rört sig sedan regeringen Löfven tog över har skattetrycket ökat. Det är lätt att minska skattetrycket när man ägnat tre år åt att höja det.

Regeringens satsning som handlar om att göra det billigare att anställa är en dålig kopia av ett förslag som Centerpartiet har drivit i flera år. Men i stället för att ta bort arbetsgivaravgiften för den första anställde, som vi vill, sänker man den bara. Därtill är satsningen tidsbegränsad, vilket inte skapar långsiktiga förutsättningar för företagen att växa. Sänkningen är en droppe i havet jämfört med de massiva skattehöjningar man också genomfört.

Det är förstås bra att regeringen vill sänka skatten för pensionärer. Vi i Centerpartiet vill också sänka skatten för pensionärer. Vår satsning är ännu större än regeringens nästa år och riktar sig mot de pensionärer med lägst inkomster. Regeringen har också delvis finansierat dessa sänkningar genom att höja skatten på äldre som arbetar, genom att införa en särskild löneskatt för äldre. Det är orimligt i en tid när fler måste jobba längre.

Just nu går ekonomin med stora överskott. Överskotten är en effekt av högkonjunkturen. I själva verket skulle överskotten ha varit ännu större utan regeringens politik, enligt siffror från Riksdagens utredningstjänst.

Enligt regeringen kommer arbetslösheten att sjunka och sedan bromsas upp, för att sedan sluta sjunka. Både Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Ekonomistyrningsverket har betydligt mindre optimistiska prognoser än regeringen. De tror inte att arbetslösheten kommer sjunka lika mycket, för att sedan börja stiga.

Det här är regeringens sista budget innan valåret och det syns dessvärre på alla sätt. De öser ut pengar de inte har och mycket på åtgärder som inte kommer gynna Sverige och våra medborgare på lång sikt. NÄ, en dålig budget av en dålig vänsterstyrd regering.