onsdag, december 13

Vecka 50, Fokus på vad som måste ske efter #metoo

God dag!

Denna vecka har jag Barn- och Utbildningsutskott samt möte med Leader Folkungaland.

Men i detta inlägg lägger jag fokus på vad som måste komma efter #metoo.
Här nedan kan ni läsa Centerpartiets konkreta förslag på åtgärder:

"Centerpartiets förslag för ett tryggt Sverige – för alla.

Ge elever en bra sex- och samlevnadsundervisning.
En förbättrad sex- och samlevnadsundervisning kräver att högre kompetenskrav ställs på dem som undervisar. Centerpartiet vill att undervisning i sex- och samlevnad ska bli obligatorisk på lärarutbildningen, att Skolverket får ett uppdrag att bistå skolor med nödvändig utbildning och göra kontinuerliga utvärderingar, samt att skolhuvudmännens skyldighet att ge elever bra sex- och samlevnadsundervisning görs tydligare så att ansvarsutkrävandet underlättas. Ett sådant förslag skulle kosta mellan 60 – 90 miljoner kronor per år, beroende på antal studenter på lärarutbildningen från år till år.

Höj straffen för sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.
Att genom olaga tvång tvinga en person till en sexuell handling eller att sexuellt utnyttja en person i beroendeställning, till exempel en anställd, är ett brott som vid fällande dom ofta inte leder till något mer än några månaders fängelsestraff, villkorlig dom eller skyddstillsyn. Påföljderna ska spegla hur allvarligt vi ser på brott. Vi vill höja straffet för sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till minst sex månaders fängelse och högst två år. För grova brott inom dessa kategorier vill vi höja straffet, från dagens 6 månader till minst ett års fängelse.

Höj straffen för samtliga våldtäktsbrott.
Domstolarna använder sällan hela straffskalan ens när det gäller väldigt grova brott. Våldtäkt är ett mycket integritetskränkande brott som ofta påverkar offret under flera år och ibland resten av livet. Straffet måste i högre grad spegla brottets allvar. Vi vill höja straffet för våldtäkt och våldtäkt mot barn till fängelse mellan 3-7 år och straffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn till fängelse mellan 5-8 år. Vi vill också att brottet synnerligen grov våldtäkt, som föreslagits av Sexualbrottskommittén, ska leda till fängelse mellan 7-10 år, vilket är ett högre straff än kommittén föreslår.

Förläng preskriptionstiderna för sexualbrott.
Sexualbrotten är djupt integritetskränkande och brottsoffret tvekar ofta att anmäla. För att ge brottsoffren möjlighet till upprättelse och en fällande dom även då längre tid har gått vill vi förlänga preskriptionstiderna för sexualbrott.

Gör det enklare att säga upp personer som begår sexuella övergrepp eller trakasserar sina kollegor.
Vi vill se en ökad proportionalitet i hur uppsägningar hanteras i fall där någon betett sig illa eller trakasserat en kollega. Idag kan en sådan process ta orimligt lång tid genom att en uppsägning ogiltigförklaras. Förövaren kan därmed gå hemma med full lön under en lång tid. I praktiken belönas för sitt beteende.
Vi vill begränsa tiden då detta kan ske till sex månader Det gör att personer som misskött sig eller betett sig illa snabbare får lämna arbetsplatsen.

Stärk tjej- och kvinnojourernas arbete.
Kvinnojourerna behöver få stabilitet och ett hållbart arbetssätt. Idag ser vi hur kvinnojourer läggs ner när de behövs som bäst. Vi vill satsa ytterligare 100 miljoner kronor per år på kvinno- och tjejjourer. Det skulle räcka till en heltidsanställd på varje kvinno- och tjejjour i Sverige.

Fördubbla anslagen direkt till Nationellt Centrum för Kvinnofrid.
De statliga anslagen till Nationellt Centrum för Kvinnofrid ska ges direkt till centrumet för att inte riskera att verksamheten urholkas och kompetens går förlorad. Vi vill också att anslagen fördubblas, från 25 till 50 miljoner per år, för att fler kvinnor ska få kännedom och del av verksamheten."

tisdag, december 5

Vecka 49, mina möten i veckorna två

God dag!

I förra veckan hade vi Kommunfullmäktige, men det skrev jag om i förra inlägget.

Förutom det så hade jag beredning inför denna veckas kommunstyrelsemöte, styrelsemöte i RKHF Kopparsvanen, möte med landshövdingen och länsrådet, på träff med flera oppositionsråd i Centerpartiet samt helgen innan var jag på kurs i ledarskap och politik med Centerpartiet.

På styrelsemötet med RKHF Kopparsvanen så diskuterade vi utbyggnadsetapp 3 och tidsramarna för den. Beslut om hur vi gör skall först tas i Kommunfullmäktige under våren 2018. Tydligt är att behovet av fler platser är stort. Sen så behövs det diskuteras i vilken form och hur planen är för framtiden gällande Kopparsvanen.

I torsdags hade de båda kommunalråden, jag samt kommunchefen möte med landshövdingen och länsrådet. Frågor ställdes från båda håll. Kommunen eftersökte bättre dialog och flexibilitet när det gäller länsstyrelsens hanterande i mark- och miljöfrågor. Landshövdingen undrade bland annat hur det går med kosten i vår kommun och hur kommunen arbetar med jämställdhet. Bra samtal var det och jag är mycket glad för att initiativ tas från landshövdingen för att ha samtal med kommunerna.

I fredags var jag på SKL i Stockholm och träffade flera andra Centerpartistiska oppositionsråd. Väldigt trevligt och byta erfarenheter om hur det är i opposition i våra olika kommuner. Förutom partiinterna samtal så hade SKL en föreläsning om "Digitaliseringens möjligheter för kommun och skola". Där Anna Carlsson, programansvarig på avdelningen för digitalisering, förklarade för oss andra närvarande att arbetsmarknadens fokus vid nyrekryteringar nu ligger mer på samarbetsförmåga och förmågan att kunna anpassa sig istället för det traditionella strategiska tänkandet. Det står också klart att det som inte kan digitaliseras kommer att öka i värde. Förhoppningen är att digitaliseringen kan hjälpa till att minska lärarbristen, men det är viktigt att alla elever och personal får lika tillgång till digitaliseringens möjligheter.

För två helger sedan var jag på ledarskap och politik kurs med flera andra ledande Centerpartister. Vi var 14 st som deltog, ett par Riksdagsledamöter, någon företrädde oppositionen men de flesta var Kommunstyrelseordförande. Mycket givande och inspirerande dagar, bland det bästa jag deltagit på. Jag är imponerad att vi är så öppna med att dela erfarenheter, allt med sikte på så bra politik för landets (kommunernas) medborgare som möjligt. Programmet innehåll flera givande diskussioner som alla på något sätt bottnade i det "Politiska ledarskapet".


I dag har jag Planering- och Ekonomiutskott där vi skall anta ett förslag till beslut om att skicka ut de upprättade "Riktlinjerna för bostadsförsörjning" på en remissrunda. Detta skall även sedan beslutas om på Kommunstyrelsemötet i morgon onsdag. Det är bra och inte en dag för tidigt som detta dokument har tagits fram. Jag har dock redan synpunkter på riktlinjerna och dess mål för vår bostadsförsörjning. Hoppas att jag kan få gehör för något i alla fall så småningom när de skall behandlas politiskt.

Denna vecka så har vi haft kretsstyrelsemöte i Centerpartiet i Åtvidaberg där även många av de som skall stå på KF-listan till valet 2018 var med. Vi arbetade med vårt nya handlingsprogram för kommande mandatperiod. Ett hårt arbete återstår för att vi sedan skall anta programmet på vårt årsmöte i februari. Allt som står skall så klart rikta in sig på att underlätta för våra medborgare att bo, leva och verka i hela kommunen.
Detta med sikte på "ett nytt ledarskap för Åtvidabergs kommun"!torsdag, november 30

Vecka 48, KF med budgetdebatt mm

God Kväll!

En kort text om kursen jag var på i förra helgen, denna veckas möten samt min dag på SKL (imorgon fredag) skriver jag om i nästa veckas blogginlägg, för att inte få ett oändligt inlägg denna vecka. Som dock blev väldigt långt. Önskar er alla en god läsning.

Jag kan konstatera att (M) saknade 2 stycken närvarande vilket känns trist när det är Budget som behandlas.
Dessvärre som vanligt blev det inget bifall på våra motioner eller vårt tillägg till budget 2018.

Här kommer mina inlägg i debatten om Budget 2018.

"Budget 2018.

Centerpartiet håller till stor del med majoritetens budgetförslag. Men med dessa tillägg och ändringar.

Ramar.

Vi har i våra direktiv inför budgetarbetet lyft dessa punkter:
• att kommunen vid upphandling av råvaror skall ställa krav enligt Regionen/Länsstyrelsens framtagna ”Livsmedelsstrategi”.
• att upphandlingen av råvaror skall delas upp på flera mindre upphandlingar, för att premiera närproducerat.
• att all matlagning till förskola, skola och äldreomsorg ska ske på varje enskild enhet.
• att fler trygghetsboenden upprättas, även utanför tätorten.
• att öka närvaron av vuxna i skolan.
• att fortsätta med bredbandsutbyggnaden utanför tätorten så att det antagna målet på 90 % anslutna till 2020 kan nås.
• att kommunen arbetar mer med miljömålet ”En kemikaliesmart kommun” och gör en kartläggning över kommunens verksamheter.
• att kommunen skall arbeta för en etablering av solceller på kommunens fastigheter.

Vi anser att ett stort steg för förverkligande av våra tre första punkter är taget i och med kommunens nya ”Måltidspolicy”. Vi anser också att upphandling av närodlade råvaror producerade enligt svensk lagstiftning ryms i upprättat budgetförslag. Vi eftersträvar ingen ramökning för kosten under 2018 men ser positivt på att förvaltningen under året håller koll på kosten och om ett tillskott under 2018 behövs för att upprätthålla en bra kost att vi då tar beslut på skjuta till från KS-oförutsedda, om detta är möjligt och ger önskad effekt. För kommande år därefter behövs en översyn om medlen för kosten skall höjas. KS-oförutsedda för 2018 anser vi ligger på en bra nivå i budget-förslaget.

I och med att det inte sätts några direkta besparingskrav på Barn- och Utbildningsförvaltningen så anser vi att steg kan tas inom ramen för att öka antalet vuxna i skolan. Vi ser fram emot att de lärare som vill kunna tillbringa mer tid med barnen istället för med administrativa uppgifter kan göra det. Vi måste också bli mer flexibla och kunna göra förändringar som gynnar elevernas lärande.

Vi ser positivt på den nya satsningen gällande fiber på landsbygden i investeringsbudgeten. Vi hoppas att de privata företagen kan hjälpa till så att målet uppnås. Annars är det kommunens ansvar att se till så att det antagna målet kan uppnås, vilket vi antar att den politiska majoriteten har koll på.

Vi anser att ett bra steg är taget mot en mer medveten kommun i och med vårt antagna ”Hållbarhetsprogram”.

Investeringar.

Landsbygden är lika viktig för tätorten såsom tätorten är viktig för landsbygden. Vi anser att Landsbygdsutveckling skall vara en stående post i Investeringsbudgeten. Mycket bra att posten redan med i förvaltningens förslag till budget men vi vill utöka posten till totalt 500 tkr.

Centerpartiets yrkanden:

Investeringsbudget

Utökning av Budget 2018.
- Landsbygdsutveckling, ökas till totalsumman 500 tkr""När det gäller Simhallen.
Jag vill ha en simhall i Åtvidabergs kommun.
Jag tror inte det är många som inte vill ha det.
Men i nuläget vill inte jag att kommunen skall äga och driva en simhall. Det anser inte jag tillhöra en kommuns kärnverksamheter.
Vi är i det läget vi är med en allt bättre ekonomi, men långtifrån tillräckligt stark för att ha en egen simhall. När resurserna finns behöver vi först lägga mer på att lösa vår bostadsbrist, ge mer resurser till skolan, till omsorgen, fiber till alla var man än bor, miljöåtgärder, stimulera vårt lokala näringsliv och se över behovet av mer resurser för att alla våra barn och äldre skall få en bra måltidsupplevelse.
Räcker det med att åka till grannkommunen eller måste det finnas en simhall i tätorten? Kommer den i tätorten bara användas av de i tätorten Åtvidaberg eller av hela kommunen?
Det finns frågor som behöver ses över.
En simhall är nyttig för en kommun. Men vi i Centerpartiet anser inte att det skall finnas pengar i Budget 2018 till en simhall.
Däremot så anser jag att kommunen, den politiska majoriteten skall ta ansvaret att söka upp föreningen, om man nu inte redan har gjort det, för att få en bättre dialog om vad de har kommit fram till och vad som förväntas av kommunen.
Allt som kommunen lägger på simundervisning idag skall jämföras mot att få i gång en simhall med stöd från kommunen. Jag anser att kommunen skall göra en noga översyn av vad man kan räkna in och ändra, som har med en etablerad simhall i kommunen att göra, för att få fram ett stöd till simhallen i den storleken som behövs.
En översyn måste till snarast, men Nej, inga öronmärkta medel i budget 2018, för en simhall."


"Gällande Sd´s budget.
Jag anser återigen att ert inlämnade dokument inte är en budget utan det är ett valmanifest. Det är väldigt mycket text om vad ni vill men knappt något som är märkt med pengar. Ni gillar visst att vara inne och ändra på små saker hit och dit. Flera ändringar i ramarna men inte några större och till vad av allt ni skriver avser era ändringar, nja svårförståeligt.
En budget för den delen skall grunda sig på budgetdirektiven som vi har som beslutsärende på Kommunfullmäktige i mars. Vilka var nu igen era budgetdirektiv? Nä, ni hade ju inget yrkande.
Ni vill sänka resultatet för 2018. Var det något ni yrkade på i mars när vi tog beslut om vilka parametrar och resultat vi skall ha med i framtagandet av budget för 2018? Nä, ni hade ju inget yrkande där heller.
Jag yrkar avslag på Sd´s så kallade budget."Här kommer mina inlägg gällande våra två motioner som besvarades på dagens Kommunfullmäktige.

"Vi i Centerpartiet har lämnat in denna motion om, ”En giftfri kommun”, i juni 2014.

Svaret på motionen anser vi ha dröjt. Det kunde ha utretts snabbare. Men nu har det resulterat i vårt nya ”Hållbarhetsprogram” vilket vi till största delen anser vara väldigt bra och dessutom efterlängtat.

Det finns flera saker i ”Hållbarhetsprogrammet” som är bra.

I vår motion om ”Giftfri Kommun”, trycker vi på att kommunen skall agera kunskapshöjande om gifterna runt om oss. Vi vill även ha en kartläggning och senare en utfasning av giftiga ämnen i kommunens verksamheter samt att kommunen skall upphandla giftfria produkter.
Mål som berör detta finns nu i hållbarhetsprogrammet.
Som ni skriver i svaret så har kommunen nu på allvar börjat att inse det som vi i Centerpartiet jobbat för länge. Därför ser vi positivt på kommunens nya förfarande vid upphandlingar, inköp, på kunskapshöjande insatser, hantering av kemikalier samt framtagandet av en handlingsplan.
Att kommunen har bytt ut vårt begrepp ”Giftfri kommun” till ”Kemikaliesmart” kan verka obetydligt eftersom innebörden är nästintill samma.
Men det är inte helt lika. Ser man till ”Miljömålet Giftfri Miljö” så handlar en stor del av det om kemikalier men inte allt.
Kemikalieinspektionen har ett uppdrag av regeringen för att jobba med handlings¬planen för en giftfri vardag. Det är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.
Begreppet ”Giftfri” jobbas med i flera kommuner och på riksdag och EU-nivå. Varför skulle vi då enbart nöja oss med ”Kemikaliesmart”.
Riksdagens definition av miljömålet Giftfri miljö är:
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."
Jag förstår att ni anser den besvarad i och med ”Hållbarhetsprogrammet”.

Men det räcker inte, vi vill ändå bifalla vår motion då vi anser syftet med den vara helt rätt.

Därför yrkar Centerpartiet i Åtvidaberg;

Bifall till motionen i sin helhet.""Vi i Centerpartiet har lämnat in denna motion om, ”Måltider inom förskola, skola och äldreboende”, i mars 2015.

Egentligen är det inte riktigt då tidigare oppositionsrådet lämnade in den tidigare än det men sen försvann den av någon anledning innan den togs upp under ”motioner under beredning”.

Svaret på motionen anser vi därför ha dröjt. Det kunde ha utretts snabbare. Men nu har det resulterat i vår nya ”Måltidspolicy” vilket vi till största delen anser vara väldigt bra.

Det står mycket i den som vi i Centerpartiet har tryckt på är viktigt för oss. Det står om närproducerat, svensk lagstiftning, antibiotika och andra miljöaspekter. Flera saker som vi har skrivit om i vår motion.

Det känns som att det är stort fokus på vilka råvaror som vi köper in, det är helt rätt. Det är inte vilken organisation som tillagar maten som är det viktiga. Det är tillagarens engagemang samt råvarornas kvalitet och ursprung samt tillagning på plats som är viktigast. För min del så kan en del av köken läggas ut på entreprenad. För övrigt vill jag ha fler tillagningskök. Det är bland annat det som motionen handlar om.

Vi har kommit långt i arbetet mot mer närodlade råvaror och att det skall vara tillagat så nära gästen som möjligt. Men vi har en bit kvar när det gäller våra kök. Vi har ännu inte antagit Regionen och Länsstyrelsens framarbetade ”Livsmedelsstrategi”.

Ni i majoriteten anser att motionen är besvarad. Jag anser att den till viss del kan ses som bifallen i och med vår nya ”Måltidspolicy”. Det står även mycket bra i ”Hållbarhetsprogrammet” om kosten.

Men det räcker inte, vi vill ändå bifalla vår motion i sin helhet.

Därför yrkar Centerpartiet i Åtvidaberg;

Bifall till motionen i sin helhet."


torsdag, november 23

Vecka 47, Tågupproret mm

God dag!

Denna vecka har jag inga politiska möten i kommunen. Utan det är full fokusering på budget 2018 samt våra två motioner som kommer upp på KF i nästa vecka.

I helgen skall jag delta på en kurs inom Centerpartiet. Det ser jag framemot, det är mycket spännande upplägg och förhoppningsvis blir det riktigt givande.Skriv på #tåguppropet

Visste du att Sverige är bland de sämsta i Europa när det gäller punktlighet för tågen? Under lång tid har underhållet varit eftersatt – med förseningar och inställda tåg som följd. Resenärer som inte kommer fram i tid, näringsliv som får svårare att fungera och pendlare vars vardagspussel inte går ihop . Dessutom drabbar det klimatet om fler tvingas välja bort tåget för att istället köra bil. Det här måste få ett stopp. Sverige måste satsa mer på en fungerande järnväg.

Tågen ska gå i tid!

Varför är det viktigt?

- Oavsett om man bor på landsbygden, i mindre orter, i städernas förorter eller i innerstaden ska man ha likvärdiga möjligheter att leva, arbeta, och driva företag. Då krävs en fungerande infrastruktur. Centerpartiet vill hålla ihop landet. Vi vill hindra den regionala och sociala klyvningen av Sverige. För oss är det en fråga om rättvisa.

Är problemet verkligen så stort?

- Ja, tyvärr. Sverige är bland de sämsta i Europa när det gäller punktlighet för tågen. Under lång tid har underhållet varit eftersatt, med förseningar och inställda tåg som följd. Resenärer som inte kommer fram i tid, näringsliv som får svårare att fungera och pendlare vars vardagspussel inte går ihop. Dessutom drabbar det klimatet om fler tvingas välja bort tåget för att istället köra bil.

Vi måste bli fler som säger ifrån. Digitala upprop i aktuella frågor är ett effektivt sätt att skapa interaktion, engagemang och uppmärksamhet för en viktig sak. Genom #tåguppropet sätter vi press på regeringen att ta tag i problemet och göra något åt saken. Ju fler som deltar, desto större chans att regeringen agerar.

Centerpartiet satsar stora resurser på en bättre fungerande järnväg. På vår stämma nyligen lanserade vi Järnvägslyftet, som innebär att vi lägger fyra miljarder kronor mer än regeringen på drift och underhåll av järnvägen. 2,5 miljarder för ökad punktlighet och underhåll av den svenska järnvägen, samt en riktad satsning på 1,5 miljarder för upprustning av de regionala tågbanorna.

Redan då Centerpartiet och Alliansen satt i regeringsställning dubblerades satsningarna på järnvägens drift och underhåll jämfört med tidigare socialdemokratiska regeringar. Steg för steg började vi beta av det berg av underhållsarbete som fanns. Det gjorde att enskilda människors vardag förbättrades och att hela samhället stärktes. Men det är uppenbart att mer måste göras.

Centerpartiets fyra miljarder extra innebär mer upprustning, som till exempel att åtgärda påtvingade betydande hastighetssänkningar på vissa banor, byte av slipers och byte och upprustning av spår, broar och spårväxlar, men också en öronmärkning i budgeten just för banorna på landsbygden. Underhåll av järnväg tar tid att planera och genomföra, just därför är det viktigt att tillskjuta medel. Exakt när effekten kommer bero på hur Trafikverket väljer att prioritera, men vårt järnvägslyft innebär ett viktigt tillskott som kan bidra till att finansiera fler upprustningsprojekt.
onsdag, november 15

Vecka 46, Utskott samt min rapport från Åtvidabergs Entreprenörsdag

God dag!

I dag har jag Barn- och Utbildningsutskott.
Eftersom det är ett utskott under kommunstyrelsen och inte en nämnd så blir det oftast förslag till beslut som arbetas fram. Men idag har vi ett av de få beslutsärenden som vi har varje år. "Årets Åtvidabergs pedagog". Jag är som ni vet kluven till detta eftersom jag anser att bra pedagoger borde premieras på något annat mer givande sätt. Men nu är det som det är.


I förra veckan var jag som sagt på "Åtvidabergs Entreprenörsdag".

Det var flera bra och underhållande punkter på programmet.

David Ståhlbergs föredrag om digitalisering och om att förstå sina kunders behov vara väldigt bra. Det var mycket som han tog upp som kommunen borde jobba efter. Det fanns även sånt som jag som privatperson kan knyta an till eller som politiskt aktiv i ett parti kan ha användning av. Han var både personlig och saklig vilket underlättar att förstå vad han ville förmedla. Jag skall här försöka förmedla det jag anser vara det viktigaste som han tog upp. Det blir ur mitt perspektiv såklart och till stora delar anser jag att jag redan jobbar för det men att dessvärre kommunen ej gör så.

Förstå sina kunders (medborgares) behov. Där måste man utgå från människan och inte efter tekniken. Tekniken skall endast ses som en möjliggörare. Det måste vara kundcentrerat. Kundens behov skall ge en lösning som i sin tur skall utföras efter de resurser som finns. Utmaningen är att det gäller att ha ett utifrånperspektiv för att kunna se behovet.

Lärande är den enda långsiktiga hållbara konkurrensfördelen. Utmana gamla sanningar/erfarenheter. I en snabb och föränderlig värld behövs det flexibilitet och mod för att testa nya vägar. Det behövs också att fler är insatta eftersom en person inte sitter med alla svar.

Prioritera ditt eget lärande. Viktigare med framtiden och drivet framåt än att se tillbaka på det du redan utfört. Dock ta intryck av tidigare erfarenheter. Intern motivation är bäst och det får man genom självbestämmande.

Var inte rädd för att kontakta de som du anser göra saker som du gör på ett bättre sätt. Det behövs för att ständigt kunna förbättra sig.


Åtvidabergs Sparbanks VD och profilen Ronny Mårtensson pratade om "Landet Åtvidaberg".
Vi har en ständig uppgång av antalet Aktiebolag men dessvärre för dåligt nyföretagande.
Totala omsättningen för företagen stiger men resultaten skiftar från företag-företag och från år-år.
Antalet anställda i Åtvidabergs företag ökar och lönesumman ökar, men för stor del är olönsamma fortfarande.

Några ställningstagande med hänsyn till det Ronny sa, gick igenom och gav uttryck för är:
Vi måste få mer inflyttade och då gärna med företag eller som vill starta företag.
Det medför att kommunen, och alla andra som kan bidra, ökar antalet bostäder.
Vi måste återigen förbättra skolans attityder till företagande.
Skolans utbildningsresultat måste öka.
Kommunens attityd till näringslivet och vice versa måste bli bättre.

Det här är saker som jag redan driver och som Centerpartiet tycker är viktigt! Men vi måste driva på än mer för att verkligen få ett Åtvidaberg med framåtanda.

torsdag, november 9

Vecka 45, Elev för en dag och Åtvidabergs Entreprenörsdag

God dag!

Denna vecka har jag haft Planering- och Ekonomiutskott, varit Elev för en dag och i eftermiddag skall jag delta på Åtvidabergs Entreprenörsdag.

På Planering- och Ekonomiutskottet fick vi den senaste prognosen för ekonomin. Den visar på ett resultat några miljoner över budget. Det är dessvärre rätt så stora skillnader i de olika förvaltningarna, men förklaringar finns. Det är för våra stora förvaltningar Barn- och Utbildning samt Vård- och Omsorg som kostnaderna är över budget. Jag hoppas att förvaltningen som helhet och majoriteten inte sparar för mycket på övriga mindre förvaltningar. Behovet av bostäder är stort och då underlättar det inte för framtiden om man sparar in på vissa funktioner i Samhällsbyggnadsförvaltningen bara för att hålla budget för i år. Jag säger inte att det är så och jag hoppas att våra rekryteringar kan utföras snarast möjligt för att ha en effektiv förvaltning. Bostadsförsörjningsplanen är framarbetad och är under korrekturläsning innan den släpps till oss politiker. Jag hoppas vi kan ta och behandla den så snart som möjligt.


Igår var jag "Elev för en dag". Denna gång besökte jag Facetten och NA15.
Mycket roligt då jag själv gick NV-programmet under min tid på gymnasiet i Västervik.
Det var ämnen jag kände igen som Fysik med lambda, cos, sin ,tan, experiment med laser mm. Matematik med sannolikhetslära. Kemi med syror och baser. Historian var rolig med lite nya vinklar, eleverna fick göra en FB-profil om historiska personer. Geografi med bergarter och mineraler var extra roligt då jag jobbar med detta i vardagen. Sammanfattat en som alltid mycket trevlig och rolig dag med jättetrevliga elever och lärare. Jag fick beröm för mitt engagemang, vilket jag tackar ödmjukast för. Tack alla som förgyllde min dag!

Några övriga intryck som jag tar med mig och kanske kommer att behandla politiskt är:
Att kosten var "lagom". Det finns säkert bättre och sämre. Huvudsaken är att det är enligt vår "Måltidspolicy". Sen vet alla vad mer jag skulle vilja gällande kosten i kommunen.
Lokalerna, tåls att se över. Är de ändamålsenliga? Är de okej ur arbetsmiljösynpunkt?
Mer fokus på våra studieförberedande program! Längs hela kedjan från politiken, allmänheten samt främst mellan Allé och Facetten. Dock utan att minska intresset för våra populära yrkesförberedande program. Det gäller med andra ord att öka intresset för hela vår gymnasieskola. Det är viktigt både för kommunen i stort och gällande vår ekonomi. Det är så att ju fler elever som väljer vår gymnasieskola desto mer resurser kan även vår grundskola mm få.
Lärarnas roll i skolan. Mer flexibilitet. Se vad de olika lärarna vill. Minska antalet obehöriga lärare.

Som sagt finns det mycket som fortfarande behöver ses över och jobbas hårt med.


Snart är det dags för mig att delta på Åtvidabergs Entreprenörsdag.
Den innehåller flera spännande och förhoppningsvis givande föreläsningar. Temat är "Digitalisering, Framgång och Framtid". Det är av stor vikt att kommunen som organisation, näringslivet och samhället följer med i utvecklingen samt hjälper till att dra varandra framåt. En viktig sak gällande förändringar är att förstå sig på dem, det underlättar både själva utvecklingen samt förståelsen för den. Annars finns risken att någon/några lämnas efter vilket inte gynnar vårt samhälle.

onsdag, november 1

Vecka 44, del 2, en tillbakablick på förra veckan. Kommunfullmäktige samt Regionala Kommundagar.

God dag!

I förra veckan hade vi Kommunfullmäktige.
Då jag bara skrev om debatten gällande Barn- och Utbildning i förra veckans inlägg så återkommer jag här med lite mer från KF.
Kommunfullmäktige inleddes med en mycket bra information av CKS, Josefina Syssner och Albin Olausson Algotsson. Det handlade om "Målbilder och genomförande i den lokala utvecklingspolitiken". De belyste fokusen på det lokala och att kommunernas roll blir allt viktigare. Att staten skall vara möjliggörare och att det skall gå från stödpolitik till tillväxtpolitik. Mycket bra om det kan bli så anser jag.

När det gäller ärendena om "Medborgarförslag under beredning" samt "Motioner under beredning" så var jag i talarstolen och uttryckte vikten av att behandla dem i tid. Vi har ett medborgarförslag som handlar om "Mat producerad på ett etiskt och hälsosamt sätt" som inkom under 2014. Speciellt eftersom vi för en tid sedan antagit en ny "Måltidspolicy" så anser jag att den borde kunna besvaras så fort som möjligt. Jag fick medhåll att den skall vara på väg att besvaras. Tråkigt bara att det skall ta sådan tid!
När det gäller motionerna så har vi en motion "Gemensam marktilldelning i Linköping och Åtvidaberg". Den lämnade jag in i april 2016, så det var i alla fall bara förra året. Men ändå tycker jag det tar tid. Det är ju ett hett ämne då vi nu har en bostadsbrist. Jag vet att förvaltningen arbetar så fort och bra den kan men jag kan i alla fall förvänta mig att motionen arbetas med. Jag frågade hur samarbetet med Linköping har varit om motionen. Jag fick till svar att de inte vet.........med andra ord är det ingen som jobbar med den. Jag förväntar mig större intresse både från Åtvidaberg och Linköping när det gäller denna motion!!!!

När jag ändå är inne på motioner så lämnade vi; Centerpartiet, Liberalerna samt Kristdemokraterna in en gemensam motion. Den ser ni här nedan.

"Motion till kommunfullmäktige i Åtvidaberg angående ersättares yttranderätt

Att ge ej tjänstgörande ersättare yttranderätt vid fullmäktiges sammanträden kan leda till att debatten vitaliseras, då fler får möjlighet att delta.
Framför allt för små partier med en eller ett fåtal ledamöter kan det vara svårt att sätta sig in i alla frågor för att delta i debatten, här skulle ersättares yttranderätt hjälpa till. Även för ersättare som är nya i politiken kan en inskolning vara bra.
Ett annat fall är när en ersättare tjänstgör och lämnar in en motion eller interpellation bör denne få yttra sig, även om man inte tjänstgör, när svaren behandlas.

Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna Föreslår att:

Det skrivs in i kommunfullmäktiges arbetsordning att ej tjänstgörande ersättare har yttranderätt vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Åtvidaberg 171016
Anders Byström Liberalerna
Joakim Magnusson Centerpartiet
Maire Skogstjärna Kristdemokraterna"


När det gäller Centerpartiets Regionala Kommundagar, för Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Östergötland, så var det som alltid mycket inspirerande att delta.
Jag var på två seminarier. Ett om Bostäder och ett om Kosten.
Det om bostäder handlade om hur man har gjort i Växjö och i Alvesta. Mycket fokus på träbyggnation samt på byggnation av boenden som skall uppfylla basbehovet och kunna byggas till en mindre kostnad.
Det om kosten hölls av en som varit kostchef i Älmhult. Mycket bra tankar och idéer som jag tar med mig hem till oss. Dessa skall jag nu fila på och se hur jag kan göra så att de blir verklighet. Mycket av det utförs just nu i och med vår nya "Måltidspolicy" samt kostchef, men det finns mer som vi kan göra för att öka intresset för maten, fixa mer närodlat och till en billigare peng.


Nu skall jag strax på distriktsstyrelsemöte och diskutera vårt valprogram på regional nivå samt se hur nomineringskommitténs förslag till Riksdagslista samt Regionlistor ser ut.